Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA Nr XII / 70 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XII / 70 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 12
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U z 2007 Nr 70 poz.473 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się preliminarz wydatków w roku 2012 na realizację Programu o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional