Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Uchwała Nr XII/67/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Numer uchwały: 67
Numer sesji: 12
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm)
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/17/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2002r. Nr 158 poz. 4579 i z 2011r. Nr 126 poz. 2063 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały – „IN-1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały – „IR-1. Informacja w sprawie podatku rolnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały –„IL-1. Informacja w sprawie podatku leśnego ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do uchwały –„DN-1. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 do uchwały –„DR-1. Deklaracja w sprawie podatku rolnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 do uchwały –„DL-1. Deklaracja w sprawie podatku leśnego ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Uzasadnienie
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w stosownych przepisach prawa należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Wprowadza się zmienione wzory formularzy informacji oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Określenie nowych wzorów jest następstwem zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzonych art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących wzorów formularzy informacji i deklaracji do zmieniających się przepisów istnieje konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional