Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  UCHWAŁA NR VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

UCHWAŁA NR VIII/46/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Numer uchwały: 46
Numer sesji: 8
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli, Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co nastepuje:

§ 1
1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

W = (x1 + x2) : [(x1 : y1) + (x2 : y2)]

gdzie:

x1, x2, … - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli i dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Pogorzela.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 r.

UZASADNIENIE

W placówkach oświatowych Gminy Pogorzela dochodzi do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy – Karta Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.
W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy– Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:

1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego
9/18 + 13/26 = 0,5 + 0,5 = 1,0
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny – brak godzin ponadwymiarowych;

2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego
6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14
Jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 24 godziny + godziny ponadwymiarowe w liczbie – 3;

3) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego
(nauczyciel j. polskiego) i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego (nauczyciel świetlicy)
15/18 + 10/26 = 0,83 + 0,39 = 1,22
Jeżeli 1,22 stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin wynosi – 20 godzin.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela wynosi 20 godzin + godziny ponadwymiarowe w liczbie – 5.

W świetle powyższego, podjęcie przez Radę Miejską w Pogorzeli niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Banaszek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie