Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A Nr VI/ 31 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pogorzela.

U C H W A Ł A Nr VI/ 31 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pogorzela.

Numer uchwały: 31
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Pogorzela – sołtysom i przewodniczącemu komitetu mieszkańców Pogorzeli - za wykonywanie tych funkcji w tym w szczególności za udział w sesjach Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz zebraniach organizowanych przez Burmistrza Pogorzeli przysługuje dieta.
2. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości 11% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2002 r. Nr 200, poz.1679 z późn.
zm.).
3. Kwoty diet do wypłaty zaokrągla się do 1 zł w dół.
4. W przypadku nieobecności na sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli lub zebraniu organizowanym przez Burmistrza Pogorzeli za każdą nieobecność potrącane będzie 30 % należnej diety miesięcznej.
5. Wypłata diety, o której mowa w ust. 2, dokonywana będzie miesięcznie, z dołu za miniony miesiąc do dnia 10-go następnego miesiąca na konta bankowe.
6. Udział w sesjach Rady Miejskiej w Pogorzeli oraz zebraniach organizowanych przez Burmistrza Pogorzeli ustalony będzie na podstawie podpisu złożonego na liście obecności.
7. Za miesiąc, w którym nie odbywa się sesja Rady Miejskiej w Pogorzeli i zebranie organizowane przez Burmistrza Pogorzeli dieta przysługuje w pełnej wysokości.

§ 2.

Traci moc uchwała nr IX/47/99 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 23 kwietnia 1999 r.
w sprawie regulacji diet przysługującym sołtysom i Przewodniczącemu Komitetu Osiedlowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional