Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne i ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne i ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych

Numer uchwały: 28
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:

§ 1.W uchwale Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr II/17/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały – „IN-1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały – „DN-1. Deklaracja na podatek od nieruchomości” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2011 roku.

Uzasadnienie
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w stosownych przepisach prawa należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej. Wprowadza się zmienione wzory formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości co spowodowane jest w formularzach na podatek od nieruchomości zmianą zapisu w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional