Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Numer uchwały: 27
Numer sesji: 6
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/256/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 31 grudnia 2010 r. nr 269 poz. 5255) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011roku.

Uzasadnienie
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w stosownych przepisach prawa należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej.
Zmiana uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości podyktowana jest zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 24 września 2010 r. w związku z nowelizacją stawki podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana nie obejmuje zmiany zwiększenia stawki, a jedynie zmianę zapisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional