Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » U C H W A Ł A NR V/19/11 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011

U C H W A Ł A NR V/19/11 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011

Numer uchwały: 19
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.art.212,214,215,222,235,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1.1.Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 12.521.372,00 zł
w tym:
1)dochody bieżące w kwocie 11.571.372,00 zł
2)dochody majątkowe w kwocie 950.000,00 zł
2.Planowane dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3.Planowane dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.706.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
25.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 2.1.Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 12.971.372,00 zł
2. Planowane wydatki określa załącznik nr 2
3.Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 11.304.983,00 zł 2) wydatki majątkowe w 2011 r.w kwocie 1.666.389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5
4.Kwota wydatków określona ust.1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.706.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień w wysokości 35.200,00 zł zawartych z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 3.Deficyt budżetu w kwocie 450.000,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
zaciągniętej pożyczki.
Przychody budżetu określa załącznik Nr 6.


§ 4.Ustala się kwotę wydatów przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie
z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia wekslowego w wysokości 12.573,00 zł.


§ 5.Ustala sie zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 64.900,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 26.827,00 zł
2) celową w wysokości 25.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.
3) celową na spłatę poręczenia wekslowego MZO Sp.z o.o. w Lesznie w wysokości 12.573,00 zł.


§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 55.000,00 zł przeznacza sie na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 52.000,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.


§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochony
środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8


§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych w kwocie 550.000,00 zł z tego:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 100.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 450.000,00 zł.


§ 10 Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 11. Ustala się kwotę 300.000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional