Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/ 18 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr V/ 18 /2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011 – 2025

Numer uchwały: 18
Numer sesji: 5
Rok: 2011

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pogorzela na lata 2011 – 2025 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
1) programy, projekty lub zadania
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza
rok budżetowy
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 – 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Pogorzeli do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają
poza rok budżetowy.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional