Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Pogorzela, dnia 27 marca 2012r.

OŚ.6220-02/01/12

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pogorzeli działając na podstawie art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
Zawiadamia, że dnia 20 marca 2012r. wpłynął do tutejszego urzędu Wniosek wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Inwestora: Pana Zenona Hojny zam. przy ul. Poznańskiej 20a, 63-820 Piaski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie istniejącego punktu skupu złomu w m. Pogorzela przy ul. Gostyńskiej 18 na działkach nr 62/3 i 63/3”.
Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 26 marca 2012r. nr OŚ.6220-01/01/12 wystąpił o wydanie opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Do Wniosku został dołączony Raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego Ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, pokój nr 6 w godzinach otwarcia urzędu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.
Do wiadomości
1. Irena, Zenon Hojny
ul. Poznańska 20a, 63-820 Piaski
2. Piotr, Małgorzata Rataj
ul. Łąkowa 33, 63-700 Krotoszyn
3. Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Poznańska 200, 63-800 GostyńInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional