Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI NR OŚ.6220-17/01/09 Z DNIA 21 LUTEGO 2012r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI NR OŚ.6220-17/01/09 Z DNIA 21 LUTEGO 2012r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU DECYZJI NR OŚ.6220-17/01/09
Z DNIA 21 LUTEGO 2012r.
Na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 2012-02-21 została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP” w gospodarstwie rolnym położnym na działce nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.
Inwestorem przedsięwzięcia jest: Krystyna i Mieczysław Seraszek, zam Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela
Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora z dnia 18.02.2009r. złożonym w tutejszym urzędzie, znak sprawy WOO-I.4242.87.2011.KT.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63 – 860 Pogorzela, pokój nr 6.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Figielek
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2012-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional