Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-16/01/09 Z DNIA 23 STYCZNIA 2012r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-16/01/09 Z DNIA 23 STYCZNIA 2012r.


Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 stycznia 2012r. złożonego przez Pana Mieczysława Seraszka , zamieszkałego Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela o podjęcie zawieszonego postępowania
orzekam
podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 23 maja 2011r. nr OŚ.6220-15/01/09 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP” w gospodarstwie rolnym położnym na działce nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.
UZASADNIENIE
W dniu 18.02.2009r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działce nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela, Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela
Do wniosku został dołączony w dniu 30 listopada 2009r. Raport oddziaływania na środowisko – „Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP”.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem z dnia 28 stycznia 2010r. nr ON.NS-71/12-1(01)/10 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 02.02.2010r. nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks stwierdzili, że raport powinien zostać uzupełniony zgodnie z przedstawionymi przez nich wytycznymi. W związku z tym postępowanie zostało zawieszone na wniosek Inwestora do czasu przedłożenia uzupełnień do raportu. Pismem z dnia 5.10.2010r. nr ON.NS-71/6-8/10 P.P.I.S. w Gostyniu pozytywnie zaopiniował w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23.09.2010r. R.D.O.Ś. w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks wezwał Inwestora do złożenia ponownego uzupełnienia raportu, po czym Postanowieniem z dnia 19.10.2010r. nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ na podstawie zebranej dokumentacji nie był w stanie ocenić wpływu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza. Pismem z dnia 30.11.2010r. nr OŚ.7624-11/01/09 Burmistrz Pogorzeli zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z Wnioskiem o ponowne rozpatrzenie i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do którego dołączył wyjaśnienia związane z kwestią emisji zanieczyszczeń do powietrza przedmiotowej inwestycji. W dniu 20.12.2010r. R.D.O.Ś. w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-00.I-66190-1097-10/ks wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnień do raportu. Na Wniosek Inwestora w dniu 04 stycznia 2011r. Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem nr OŚ. 7624 – 13/01/09 zawiesił przedmiotowe postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia uzupełnień. W dniu 04 kwietnia 2011r. wpłynął Wniosek Pana Mieczysława Seraszka z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania gdyż zostały przygotowane uzupełnienia do raportu. Na Wniosek Inwestora w dniu 4 kwietnia 2011r. Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem nr OŚ.7623-14/01/09 – OŚ.6220-14/01/09 (nowy znak sprawy) podjął zawieszone Postanowieniem z dnia 4 stycznia 2011r. nr OŚ. 7624-13/01/09 postępowanie administracyjne. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Inwestora do stawiennictwa w siedzibie urzędu z uwagi na prowadzone postępowanie i konieczność wyjaśnienia bardzo istotnych kwestii przedstawionych w uzupełnieniu do raportu, z których wynika, że inwestycja nie spełnia przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Dnia 17 maja 2011r. w siedzibie R.D.O.Ś. w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym ustalono iż raport wymaga ponownej weryfikacji informacji w zakresie ochrony powietrza. W związku z powyższym dnia 18 maja 2011r wpłynął Wniosek Pani Krystyny Seraszek z prośbą o zawieszenie postępowania administracyjnego celem zebrania stosownej dokumentacji do czasu przedłożenia ponownego uzupełnienia raportu. Na Wniosek Inwestora dnia 23 maja 2011r. Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem nr 6220-15/01/09 zawiesił przedmiotowe postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia uzupełnień. Dnia 20 stycznia 2012r. wpłynął Wniosek Pana Mieczysława Seraszka z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego w związku z przygotowaniem uzupełnień do raportu. Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Szymczak-Figielek
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2012-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional