Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » P r o t o k ó ł nr XI/2011

P r o t o k ó ł nr XI/2011

Numer dokumentu: XI
Rok: 2011

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 16:00 otworzył XI sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na X sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja z działalności Rady Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa
do naliczenia podatku rolnego na 2012 rok,
- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2012,
- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012
rok,
- ustalenia stawki dziennej opłaty targowej,
- uchwalenia programu współpracy Gminy Pogorzela na rok 2012 z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Pogorzeli przy ulicy Dworzec,
- przystąpienia przez Gminę Pogorzela do partnerstwa – wprowadzić.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie.
Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. W związku z brakiem uwag radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został jednogłośnie 15 głosami przyjęty przez radnych.

Ad.4 Informacja z podjętych uchwał na X sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na X sesji Rady Miejskiej, jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Burmistrz Piotr Curyk przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski przedstawił sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7 Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje radnych, ponieważ takowych wcześniej nie zgłoszono.

Ad.8 Informacja z działalności Rady Powiatu.
Ze względu na nieobecność radnych powiatowych informacja nie była przedstawiana.

Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.


Ad.13 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
W tym punkcie członek Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników – Maria Pazoła przedstawiła opinię o poszczególnych kandydatach, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Paweł Ciosek wyjaśnił zasady głosowania. Po czym komisja przystąpiła do przygotowania kart do głosowania. Po zakończeniu prac przygotowawczych Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.
Po odbyciu aktu głosowania komisja przystąpiła do obliczania oddanych głosów. Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Paweł Ciosek odczytał protokół komisji z przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu, który stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Uwag nie zgłoszono wobec czego poprosił radnych o jego przegłosowanie. Za przyjęciem uchwały nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w ww. sprawie, radni głosowali jednogłośnie 15 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych
położonych w Pogorzeli przy ulicy Żeromskiego,
Inspektor ds. gospodarki gruntami, rolnictwa, leśnictwa i melioracji Marian Andrzejewski przedstawił wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Pogorzeli przy ulicy Żeromskiego. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w powyższej sprawie głosowało 8 radnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2011,
Skarbnik gminy Teresa Lempach przedstawiła wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na rok 2011 . Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w powyższej sprawie głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów”,
Burmistrz przedstawił wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głuchów”. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 27 października 2011 roku w powyższej sprawie głosowało 15 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ponieważ wcześniej takowych nie zgłoszono.

Ad.14 Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrał Burmistrz, który przedstawił bieżące informacje dotyczące gminy jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.15 Zamknięcie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 16.00 zamknął X sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli.


Protokołowała:
Ewa DorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional