Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Numer uchwały: 58
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące stawki dzienne opłaty targowej:
1) za sprzedaż towarów z samochodu lub stanowiska 25,00 zł;
2) za sprzedaż z kosza, skrzyni lub wózka 13,00 zł;

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
i świąt wyznacza się Urząd Miejski w Pogorzeli.
3. Na inkasentów opłaty w dni wolne od pracy i święta wyznacza się następujące osoby:
1) Powidzki Jarosław,
2) Polański Marek.
4. Ustala się dla inkasentów, o których mowa w ust. 3 wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 10% pobranych opłat.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/258/10 Rady Miejskiej Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej (Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2010 r. Nr 269 poz. 5257).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/58/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki dziennej opłaty targowej.

Wysokość opłaty targowej wzrasta w związku ze wzrostem wysokości wskaźnika od towarów i usług podanym przez GUS o ok. 4%.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Wierzbicki
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional