Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), oraz art.8 i art.10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. ) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§ 1.1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych przed rokiem 2005

1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 760 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 910 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.056 zł

2) od ciągników siodłowych i balastowych , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.354 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.588 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.752 zł

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 278 zł

4) autobusów, o ilości miejsc do siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc 1.168 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.812 zł

2. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych dla środków transportowych wyprodukowanych w roku 2005 i latach następnych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 740 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 896 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.036 zł

2) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 1.346 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1.580 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1.742 zł

3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 268 zł

4) autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1.002 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.702 zł

§ 2.1.Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/257/10 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 24 listopada 2011r.

Podatek od środków transportowych jest źródłem dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Minister Finansów podał minimalne wysokości stawek przeliczane zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro i walut krajowych w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.
Na podstawie art.8 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2012r. proponuje się na poziomie około 4,2% wzrostu w porównaniu z rokiem bieżącym tj. 2011

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Barbara Wroniak
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional