Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Numer uchwały: 56
Numer sesji: 11
Rok: 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się na terenie Miasta i Gminy Pogorzela następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,54 zł, od 1 m 2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,32 zł, od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,13 zł, od 1 m 2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,58 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 15,47 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,76 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł, od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,06 zł, od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określanej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/256/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/56/2011 z dnia 24 listopada 2011r..

Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu budżetu gminy, które przeznacza się na finansowanie zadań własnych gminy.
Górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie stawek przewidzianych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Wysokość tych stawek na 2012r. proponuje się na poziomie 4,2% wzrostu w porównaniu z rokiem podatkowym bieżącym tj. 2011r.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mariola Waścińska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2011-11-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional