Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2011

Protokół Nr 3/2011

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

P r o t o k ó ł Nr 3/2011

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
odbytego w dniu 20 września 2011r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski, Sekretarz Jerzy Hejduk, Skarbnik Gminy Teresa Lempach, podinspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Piotr Piorun, przedstawiciel gminy Pogorzela w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej Andrzej Naglak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z przebiegiem działalności w 2010 roku oraz z planami na rok
2011 Izb Rolniczych – spotkanie z wybranymi reprezentantami Gminy do
Izby Rolniczej.
4. Ocena utrzymania zimowego dróg, ulic, placów oraz organizacja ruchu
drogowego na terenie gminy.
5. Zapoznanie się z projektem „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju
lokalnego”.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025,
- budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela,
- wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie.


Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu oraz zaproszonego gościa. Odczytał proponowany porządek obrad posiedzenia, a następnie w związku z brakiem uwag poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednogłośnie 8 głosami za.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Z związku z brakiem uwag protokół został jednogłośnie 8 głosami przyjęty przez radnych.

Ad.3 Zapoznanie się z przebiegiem działalności w 2010 roku oraz z planami na rok 2011 Izb Rolniczych – spotkanie z wybranymi reprezentantami Gminy do Izby Rolniczej.
Na posiedzenie komisji przybył pan Andrzej Naglak – reprezentant gminy Pogorzela w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, który przedstawił sprawozdanie z przebiegu działalności Izby jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4 Ocena utrzymania zimowego dróg, ulic, placów oraz organizacja ruchu drogowego na terenie gminy.
Informację na temat utrzymania zimowego dróg, ulic oraz placów przedstawił podinspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Piotr Piorun jak stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Zapoznanie się z projektem „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju lokalnego”.
Projekt „Założeń rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. jako jednego z instrumentów rozwoju lokalnego” przedstawił sekretarz gminy Jerzy Hejduk zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Ad. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025,
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił opinie wydane przez Regionalna Izbę Obrachunkową dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela: Uchwałę Nr SO-0952/II/33/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pogorzela oraz Uchwałę Nr SO-0952/II/48/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr SO-0952/II/33/10/Ln/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pogorzela.
Skarbnik Gminy Teresa Lempach omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025.
Radny Paweł Ciosek zwrócił uwagę na załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela, gdzie prognozowane dochody majątkowe na 2011 rok to kwota 950 000 zł, a w pozostałych latach od 2012 do 2018 to 50 000 zł.
Skarbnik Teresa Lempach wyjaśniła, że 50 000 zł są to dochody ze sprzedaży mienia gminnego, a reszta czyli 900 000 zł to planowana dotacja z funduszy unijnych, środki, które chcemy pozyskać na budowę boiska Orlik. Ta kwota jest tu jeszcze zawyżona, ponieważ jeśli uda się dostać to dofinansowanie to tylko procentowo od 1 000 000 zł, natomiast robiąc budżet planowane było, że Orlik będzie kosztować 1 100 000 zł i od tej kwoty policzone były zwroty.
Burmistrz dodał, że informacja była podana procentowo: 33 % dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, 47 % z budżetu państwa i tak było liczone, ale instytucje te dofinansowują to przedsięwzięcie do 1 000 000 zł wartości, powyżej są to koszty gminy.
Radny Paweł Ciosek oznajmił, że zatem boisko Orlik będzie w tym roku budowane.
Burmistrz odpowiedział, że jego wolą jest, aby to boisko w tym roku powstało, jednak jak na razie brakuje w budżecie środków finansowych. Kosztorys opiewa na ponad 2 000 000 zł. Kosztorys ten najprawdopodobniej zostanie obniżony np. dzięki temu, że usunięte zostanie z niego przygotowanie terenu, czyli usunięcie starych nawierzchni boisk. Ponadto będzie nadwyżka budżetowa, która w marcu powinna być już wyliczona, następnie pozostanie ogłoszenie przetargu, a po jego przeprowadzeniu jeśli uda się uzyskać niższą cenę niż kosztorysowa wówczas część środków zostanie uwolniona i będzie można nimi dalej dysponować. Burmistrz wyraził nadzieję, że boisko to będzie kosztować tak jak w innych gminach czyli ok. 1 200 000 zł, jednak żeby ogłosić przetarg w budżecie gminy musi być zabezpieczona cała kwota kosztorysowa, której na chwilę obecną nie ma.
Radny Paweł Ciosek zapytał jaka jest pewność, czyli teoretycznie na ile procent to boisko Orlik uda się wybudować w tym roku.
Burmistrz oznajmił, że ma nadzieje, że na 100%, wszystko zależy od tego jaka będzie nadwyżka budżetowa i na ile uda się pomniejszyć kosztorys, żeby mieć możliwość ogłoszenia przetargu.
Radny Paweł Ciosek powiedział, że jeśli chodzi o opiniowany dzisiaj budżet to też jest niepewne czy ten Orlik powstanie, ponieważ zaplanowane jest w nim 1 100 000 zł na jego budowę. Radny zapytał jaką będzie miał gwarancje, że to boisko powstanie jeśli dzisiaj zagłosuje za budżetem w takim kształcie w jakim jest zaproponowany.
Burmistrz odpowiedział, że nikt nie ma takiej gwarancji.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski, który zapytał czy są jakieś sygnały, że to dofinansowanie jest dla gminy realne.
Burmistrz oznajmił, że takie sygnały są, na 90% uda się otrzymać te środki.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski oznajmił, że trzeba zatem zrobić wszystko, aby to boisko powstało.
Burmistrz dodał, że dlatego wszystko jest dzisiaj przygotowywane, aby do tego doprowadzić, bo jeżeli usuniemy to z budżetu wówczas boisko na pewno nie powstanie, a tak istnieje duża szansa, że uda się to zadanie zrealizować.
Radny Paweł Ciosek zaznaczył, że chciałby, aby była pewność, że to boisko powstanie na 100 %.
Burmistrz odpowiedział, że również chciałby, aby była taka pewność, jednak na dzień dzisiejszy jeszcze jej nie mamy. Gdyby budżet gminny znajdował się w innej sytuacji można byłoby wziąć kredyt 1 000 000 zł, który i tak nie zostałby uruchomiony, jednak sytuacja na to nie pozwala, budżet jest zablokowany, deficyt wynosi 450 000 zł, gmina ma zobowiązania i powiększyć już ich nie może. Oświadczył, że 1 lutego wraz z panią Skarbnik udają się do Poznania podpisać umowę na plac na rynku z funduszy „Odnowy Wsi”, gdzie jest duża szansa na to, że spłynie dofinansowanie, podobnie na remont świetlicy w Bułakowie. Jednak na te pieniądze, przykładem pozyskania pieniędzy na remont domu kultury, trzeba czekać dosyć długo, bo nawet rok. Zadania są wykonane, rozliczone, kwestia tylko kiedy Urząd Marszałkowski przekaże pieniądze. Jeśli one spłyną i dodana do nich zostanie nadwyżka budżetowa wówczas będą pieniądze w budżecie na ogłoszenie przetargu na budowę Orlika.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał czy po podpisaniu umowy te pieniądze można już przyjąć do budżetu.
Burmistrz oznajmił, że tak.
Radny Paweł Ciosek powiedział, że to wszystko tylko plany, a brakuje konkretów.
Burmistrz zauważył, że owszem to są wszystko plany, ale takie, które chcemy realizować, najpierw zadanie trzeba zaplanować, a potem przejść do realizacji.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy od momentu podpisania umowy można naliczać odsetki karne w stosunku do tego, kto się z niej nie wywiąże.
Skarbnik Teresa Lempach oznajmiła, że nie, że trzeba byłoby ich dociekać drogą sądową.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski, który zgłosił zapytanie czy pieniądze ujęte w budżecie na 2011 rok, czyli kwota 1 100 000 zł na budowę Orlika są pieniędzmi realnymi w budżecie.
Burmistrz oznajmił, że jest to 1 000 000 zł, realny w tym sensie, że są tam ujęte zwroty z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa, w tym 200 000 zł to pieniądze gminne.
Radny Krzysztof Rybka zgłosił wątpliwość czy można przyjąć w budżecie gminy kwotę 1 000 000 zł, której tak naprawdę gmina nie posiada, że będzie trudność ze zbilansowaniem budżetu.
Skarbnik gminy Teresa Lempach wyjaśniła, że wszystko zawarte jest w części opisowej do budżetu, gdzie zaznaczone jest, że boisko Orlik będzie budowane pod warunkiem dofinansowania. Jeśli tych środków gminie nie uda się pozyskać wtedy boisko nie powstanie, być może wtedy w przyszłym roku uda się dostać te środki unijne.
Radny Paweł Ciosek zapytał kiedy kończy się program na budowę boisk Orlik.
Burmistrz odpowiedział, że najprawdopodobniej w przyszłym roku, dlatego wszystko robione jest w tym kierunku, aby to boisko powstało już w tym roku. Oświadczył, że będą poczynione starania, aby zwroty na te zrealizowane przez gminę zadania spłynęły jak najszybciej z Urzędu Marszałkowskiego, po dodaniu do nich nadwyżki budżetowej i umniejszając nieco kosztorys na budowę zadanie uda się zrealizować. Jest przygotowany projekt, kosztorys, w porozumieniu z dyrektorami szkół wybrano jeden wariant spośród ośmiu, który okazał się najkorzystniejszy w sensie usytuowania. Burmistrz zauważył, że na ostatniej komisji projekt był radnym przedstawiany.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa poparła starania zmierzające do wybudowania boiska Orlik w gminie Pogorzela i wyraziła pozytywną opinię na temat realizacji powyższego przedsięwzięcia.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025 poprosił o jego zaopiniowanie. Przy 4 głosach wstrzymujących, 3 głosach przeciw, 1 głosie za Komisja zaopiniowała powyższą uchwałę negatywnie.
- budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011,
Wyjaśnienia do uchwały przedstawiła skarbnik gminy Teresa Lempach.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011poprosił o jego zaopiniowanie. Przy 3 głosach przeciw, 3 głosach wstrzymujących i 2 głosach za Komisja zaopiniowała powyższą uchwałę negatywnie.
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej,
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zajęcie i korzystanie z nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej zwrócił się do radnych o jego zaopiniowanie. Przy 7 głosach wstrzymujących i 1 głosie za Komisja zaopiniowała powyższą uchwałę pozytywnie.
- uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013,
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 zwrócił się do radnych o jego zaopiniowanie. Przy 7 głosach wstrzymujących i 1 głosie za Komisja zaopiniowała powyższą uchwałę pozytywnie.
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela,
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela zwrócił się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 8 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.

- wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu w trybie bezprzetargowym,
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Pogorzela zwrócił się do radnych o jego zaopiniowanie. Radni 8 głosami za pozytywnie zaopiniowali powyższą uchwałę.

Ad.7 Wolne głosy i wnioski.
Radny Ireneusz Szymałka zauważył, że w niektórych miejscach na terenie gminy nie ma zasięgu w sieci Plus, nie ma go np. w Bułakowie w dolnej części.
Burmistrz oznajmił, że najprawdopodobniej nie ma na to rady, ponieważ występują przeszkody terenowe. W takim wypadku zwiększenie mocy nadajnika może nie przynieść żadnej poprawy.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że w takiej sytuacji najlepiej, aby klient zwracał się z tym bezpośrednio do sieci Plus, dzwonił tam i interweniował.
Radna Grażyna Bogusławska zgłosiła wniosek mieszkańców ul. Słonecznej w Pogorzeli, którzy proszą o wyrównanie nawierzchni na ich ulicy. Prawdopodobnie droga była już tam równana, jednak dziury nadal występują.
Burmistrz odpowiedział, że na tej ulicy droga rzeczywiście była już wyrównywana, gdy stopniał śnieg przywieziony był piasek na ul. B. Prusa oraz żużel na ul. Zieloną, Dworzec i Słoneczną, ale zostanie to sprawdzone i jeśli ubytki nadal są dziury zostaną zasypane.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił uwagę również na ul. Krobską, gdzie nawierzchnia też wymaga naprawy i uzupełnienia ubytków po roztopach.
Burmistrz odpowiedział, że ubytki zostaną naprawione.
Następnie radny Krzysztof Rybka poruszył problem ze śmieciami, zauważył, że jednego dnia gdy stopniał śnieg wszystkie kosze na rynku były pełne śmieci, zwrócił uwagę, że z jednej strony były one nieposprzątane, ale z drugiej było widać, że ludzie wrzucają tam rzeczy, których nie powinno tam być.
Burmistrz oznajmił, że jednego dnia kosze są opróżniane, a drugiego dnia są znowu pełne, ponieważ ludzie podrzucają do nich swoje domowe śmieci, czego robić nie powinni.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy są jakieś informacje odnośnie tego, że na trasie Kromolice-Wziąchów znaleziono gaz.
Burmistrz oznajmił, że nic mu o tym niewiadomo, dodał, że gaz na terenie naszej gminy występuje, jednak są to bardzo małe złoża i jego wydobycie byłoby nieopłacalne.

Ad.8 Zamknięcie
W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski o godzinie 17:10 zamknął posiedzenie komisji Rady Miejskiej.Protokołowała:
Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional