Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2011

Protokół Nr 3/2011

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

Protokół Nr 3/2011

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej
odbytego w dniu 27 czerwca 2011r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Skarbnik Gminy Teresa Lempach, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
- zmian budżetu gminy Pogorzela na rok 2010,
- wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich,
- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego.
4. Sprawa odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
5. Omówienie planów pracy Komisji oraz planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu. Odczytał proponowany porządek obrad posiedzenia, a następnie w związku z brakiem uwag poprosił o jego przegłosowanie. Za przyjęciem porządku obrad radni głosowali jednogłośnie 13 głosami za.

Ad.2 Omówienie projektu budżetu gminy na 2011 rok.
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Teresa Lempach, która omówiła kolejno dochody oraz wydatki gminy zaplanowane w projekcie budżetu Gminy Pogorzela na rok 2011. Podsumowując powiedziała, że wydatki w całości są wyższe od dochodów o 450 000 zł.
Burmistrz oznajmił, że jest to maksymalny deficyt jaki możemy na dzisiaj pokazać w budżecie, ponieważ mamy poręczenia kredytu, które wzięły w imieniu gminy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków i Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie 250 000 zł, które poręczaliśmy za wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Poręczenie dla MZWiKW jest być może jeszcze na pół roku lub rok, do momentu aż jednostka rozliczy się z funduszy unijnych, wtedy to zobowiązanie zostanie zdjęte z gminy. Budżet na 2011 rok jest budżetem najtrudniejszym od 5 lat. Już w roku 2010 dochody były dużo niższe, więc rok 2011 też będzie rokiem trudnym.
Następnie Burmistrz przedstawił zadania jakie są zaplanowane w budżecie na 2011 rok:
- W rolnictwie – remont stawu w Kaczagórce, wniosek na pomoc w jego remoncie wysłany został do powiatu i być może uda się otrzymać dofinansowanie na to zadanie,
- w Elżbietkowie mieszkańcy wnioskują o kupienie rur na częściowe skanalizowanie kilku odcinków rowów, burmistrz zauważył również, że skanalizowanie rowu byłoby potrzebne na ulicy Polnej, przy wjeździe po prawej stronie rów znajduje się bardzo blisko drogi i obrywa się, warto byłoby go skanalizować na odcinku ok. 20, 30 metrów, wtedy zasypałoby się go ziemią i byłoby utwardzone pobocze.
Radny Paweł Ciosek zapytał czy nie można własnymi siłami skanalizować tego rowu na ul. Polnej.
Burmistrz wyjaśnił, że byłoby to robione własnymi siłami, sam koszt rur jest bardzo wysoki.
- Transport – Jest przewidziane 30 000 zł na dokończenie drogi powiatowej w Małgowie, do skrzyżowania do wyjazdu na Mokronos, połowę kosztów ma przekazać powiat, a połowę kosztów gmina, ile to będzie dokładnie okaże się po przetargu,
- pieniądze przewidziane są również na dokumentację związaną z obwodnicą na ul. Zielonej,
- na zakup kostki brukowej na chodniki i place, w Kromolicach cześć tej kostki jest kupiona i część pozostała jeszcze w Gumienicach na dokończenie chodnika, którego nie zdążyliśmy zrobić.
Burmistrz dodał, że na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć ile środków zostanie na drogi, skoro panuje taka ostra zima, odśnieżać trzeba ile się da najniższym kosztem, ale i tak pewne koszty trzeba ponieść.
- Gospodarka komunalna i mieszkaniowa – z pieniędzy w tym dziale kupowane są okna, przestawiane piece, wykonywane dokumentacje, jednak na dziś jest problem ze spalonym w Pogorzeli budynkiem. Wczoraj był rzeczoznawca, który oceni czy cały budynek nadaje się do rozbiórki czy ewentualnie można coś z niego zostawić i odbudowywać, jutro z kolei będzie go oglądał rzeczoznawca z ubezpieczalni, który podejmie decyzje czy i ile środków uda się otrzymać z tego tytułu. Po tych ocenach można dalej rozważać co z tym budynkiem zrobić.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał, gdzie budynek był ubezpieczony.
Burmistrz odpowiedział, że w Concordii.
- Bezpieczeństwo publiczne – tu przewidziane jest 7.000 zł na dotacje dla straży pożarnej co pomnoży razy dwa zakup sprzętu,
- Oświata – szkoła podstawowa musi zostać przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do I klasy, wg ustawy jeśli nic się nie zmieni nastąpi to za dwa lata,
- Pomoc społeczna – 100 000 zł zaplanowane jest na pobyt naszych podopiecznych w domach pomocy społecznej i te koszty najprawdopodobniej wzrosną, ponieważ będzie więcej podopiecznych z naszej gminy tam mieszkających,
- Na dożywianie z gminy przeznaczamy 64 500 zł, do tego dojdzie 60% z budżetu państwa, my musimy 40 % pokazać własnych środków,
- 2 500 zł przekazujemy jako dotacje dla Stowarzyszenia „Dziecko”, dzięki temu potem nasze stowarzyszenia otrzymują po ok. 6 000 zł jeśli biorą udział w konkursie i wygrywają, w tym roku nasza gmina otrzymała 12 000 zł, po 6 000 zł dla sołectwa Ochla i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
- W gospodarce komunalnej trwa cały czas budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia musi zostać oddana wg harmonogramu do końca czerwca przyszłego roku, natomiast budowa kanalizacji potrwa jeszcze ok. dwa lata. Nasz udział to 247 264 zł, reszta pochodzi z kredytu i dotacji unijnej, udział nasz na dzisiaj jest niewielki, ale kredyt będzie trzeba spłacać do 2025 roku,
- Na usuwanie azbestu z terenu gminy 5 300 zł na powiatowy program usuwania azbestu,
- Zaplanowana jest inwestycja na ul. Dworzec, 30 000 zł ma zostać przeznaczone na założenie tam oświetlenia,
- 50 000 zł przeznaczamy na kluby sportowe, które u nas działają.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zapytał jak wygląda sprawa budowy przy szkole podstawowej i gimnazjum boiska Orlik.
Burmistrz oznajmił, że kosztorys opiewa na ponad 2 000 000 zł i trzeba mieć te pieniądze w budżecie, żeby móc wystartować i zrobić przetarg, najprawdopodobniej uda się trochę obniżyć ten kosztorys np. dzięki temu, że usunięte zostanie z niego przygotowanie terenu czyli usunięcie starych nawierzchni boisk, ponadto jeśli byłaby nadwyżka budżetowa i spłynęłyby spłaty z programu „Odnowy Wsi” na plac w Pogorzeli i świetlice w Bułakowie wówczas tę kwotę udało by się uzbierać, ogłoszony zostałby przetarg, po przetargu pieniądze wróciłyby do budżetu i można by było pomniejszych deficyt budżetowy lub przeznaczyć te środki na cos innego. Jeśli nie uzbieramy tej kwoty wówczas trzeba będzie zrezygnować z tej inwestycji, choć najlepiej by było gdyby tak się nie stało, bo program budowy tych boisk będzie funkcjonował jedynie do 2012 roku.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zaznaczył, że należy zrobić wszystko, aby to boisko „Orlik” powstało, ponieważ w tej chwili szkoła jest uboga bez niego.
Radny Paweł Ciosek zapytał ile tych pieniędzy zatem potrzebujemy.
Burmistrz odpowiedział, że 900 000 zł, może nawet nie całe, ponieważ 1100 000 zł jest już zaplanowane w budżecie, ale do przetargu musimy mieć kwotę pełną kosztorysową, nie możemy też pokazać kredytu, bo już nie możemy większego zaciągnąć. W połowie marca jak księgowość zrobi bilans będzie coś więcej wiadomo, jaka jest nadwyżka i na kiedy jest szansa rozliczenia tych dwóch projektów unijnych, czyli kiedy spłyną te pieniądze z programu „Odnowy Wsi”, a możemy się spodziewać 200 000 zł za plac na rynku w Pogorzeli i ok. 120 000 zł za remont świetlicy w Bulakowie. Wówczas te pieniądze zostałyby dołożone do nadwyżki budżetowej i przeznaczone na budowę tego boiska. Na dzień dzisiejszy proponowałbym go nie wyrzucać z projektu budżetu, projekt na budowę jest zgłoszony, jest pozwolenie na budowę, więc najlepiej odczekać do połowy marca i wtedy zadecydować.
Radny Zdzisław Figielek zapytał co z nieskończonymi zadaniami w Głuchowie, bo plac przed strażnica nie został dokończony i tez 5 rok jest składany wniosek o chodnik od nr 1 w stronę szkoły.
Burmistrz odpowiedział, ze urząd wystąpił z wnioskiem o budowę chodnika w Głuchowie i Kaczagórce, ale powiat nie udzielił żadnej odpowiedzi, jak na razie borykają się z zimą, odśnieżaniem i zapewne na ten cel pójdzie duża część ich środków, ale mogliby chociaż kupić kostkę, wówczas zrobilibyśmy to własnymi siłami.
Radny Paweł Ciosek zadał pytanie w związku z wydatkami, w dziale 750 Administracja publiczna, paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet jest 7 00 zł, dalej szkoła 3 000 zł, przedszkole 500 zł, gimnazjum 900 zł, skąd pojawiają się takie rozbieżności i czy musi to tyle kosztować.
Skrabnik Teresa Lempach odpowiedziała, że na kwotę 7 000 zł składa się utrzymanie strony internetowej przez firmę Inter Media ze Śremu oraz utrzymanie BIPu.
Radny Paweł Ciosek zwrócił uwagę na dział 750 administracja publiczna, paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 000 zł, zapytał na co te środki są przeznaczone.
Skrabnik Teresa Lempach oznajmił, że są to diety radnych.
Radny Paweł Ciosek zwrócił także uwagę na dział 750 Administracja publiczna rozdział 75023, paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 958 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 paragraf 4010 tez Wynagrodzenie osobowe pracowników, zapytał co to jest za podział.
Skrabnik Teresa Lempach odpowiedział, ze są to wynagrodzenia pracowników umysłowych, a drugie to wynagrodzenia pracowników fizycznych.
Radny Paweł Ciosek wypowiedział się także, że dochodzą do niego głosy, ze kiedyś pracowała w Gospodarce komunalnej tylko pani Mirosława Kostórkiewicz, a teraz pracują tam dwie osoby na 1,5 etatu, skąd ta sytuacja.
Burmistrz wyjaśnił, że na miejsce pani Mirosławy Kostórkiewicz miał być zatrudniony kierownik, niestety nie udało się znaleźć nikogo z odpowiednimi kwalifikacjami i stażem pracy, wobec czego został zatrudniony pracownik, który nie miał za dużo styczności z podobna praca, dlatego pani Kostórkiewicz miała umowę na 2 godziny dziennie, aby go wprowadzić w te tematy i rozliczyć inwestycje, które były rozpoczęte, umowę ma do końca tego roku.
Rady Paweł Ciosek zapytał też czy wynagrodzenie pracowników urzędu pracujących przy poborze podatku to tez jest ujęte w dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.
Skrabnik Teresa Lempach odpowiedziała, że są to tylko pieniądze dla sołtysów i dla osób zbierających opłatę targową w sobotę.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że warto zastanowić się nad faktem ile pozyskujemy tego podatku ta drogą i czy jesteśmy w stanie obliczyć koszty pozyskania, bo są one dość wysokie.
Radny Eugeniusz Paszkowski wypowiedział się, że coraz więcej gmin wprowadza to, ze podatek płaci się w bankach i nie ma już tam zbierania go przez sołtysów. Można by u nas tez tak zrobić, a te pieniądze przeznaczyć na diety dla sołtysów, ale trzeba by było dokładnie to sprawdzić i obliczyć.
Radny Paweł Ciosek zadał pytanie dotyczące budżetu, działu 750, rozdziału 3020, paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe, zapytał kto z tego korzysta.
Burmistrz oznajmił, że wszyscy pracownicy urzędu.
Radny Ireneusz Szymałka zapytał o dział rolnictwo, ponieważ były prowadzone rozmowy z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat wspólnego wyczyszczenia Rdęcy, ale żadnych funduszy w budżecie nie ma na to przeznaczonych, czy to będzie realizowane.
Burmistrz odpowiedział, że jak na razie nie, bo to co robiliśmy było robione własną koparką, a to co WZMiUW robi to sami za to odpowiadają i płacą. Jeżeli czas pozwoli to można się tego podjąć, a za WZMiUW niestety nie mogę się wypowiadać. W tym roku można własnymi siłami zacząć realizować to zadanie, więc środków w budżecie nie trzeba na to planować.
Radna Maria Pazoła zapytała czy będzie malowana elewacja strażnicy w Elżbietkowie, bo miało to być zrobione.
Burmistrz oznajmił, że pracownicy chcieli ja pomalować, jednak jak się okazało mieszkańcy chcieli również by elewacja została wyszpachlowana, a dopiero potem pomalowana, nie było już na to czasu, bo miało to zostać zrobione na 2, 3 dni przed którąś z imprez w Elżbietkowie.
Radny Cyryl Dutkowiak zapytał czy kwota 299 060 zł, która znajduje się w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jest rozdzielona równo na poszczególne wioski.
Skarbnik Teresa Lempach oznajmiła, że 90% tej kwoty to utrzymanie M-GOK i Biblioteki, nie ma konkretnego podziału na wioski.
Radny Cyryl Dutkowiak zwrócił uwagę na fakt, ze świetlica w Kromolicach jest już bardzo zaniedbana, a przed strażnicą znajdują się dziury, zauważył, że przydałby się tam chodnik. Zaproponował, by sprzedać ziemię, która należy do urzędu, a znajduje się w Kromolicach i jest dzierżawiona.
Burmistrz oznajmił, że ta ziemia miała być w tym roku sprzedana, jednak rada nie wyraziła zgody na to, ale można wrócić do tematu.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski wypowiedział się, że na sesji wyszedł pomysł, ze można na tej ziemi zrobić boisko, wiec ta sprawa została jedynie wstrzymana do wyjaśnienia czy to boisko faktycznie może tam być.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił się z pytaniem dotyczącym majątku gminy, wynosi on 16 000 000 zł, czy w tym policzona jest też np. wartość nieruchomości, które nie do końca należą do gminy, czyli są we władaniu wsi np. Elżbietkowa, Głuchowa.
Burmistrz oznajmił, że z tego co się orientuje nie są wliczane do majątku gminy.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy to zwiększa dochody gminy czy też nie, co się dzieje z takimi punktami jak np. telekomunikacja, czy np. w Kromolicach jest nadal opłata za telekomunikację czy też jej nie ma.
Burmistrz odpowiedział, że jest tam płacona dzierżawa i to wpływa bezpośrednio do budżetu gminy i zwiększa nasze dochody.
Po zakończonej dyskusji nad projektem budżetu gminy Pogorzela Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił o jego przegłosowanie. Projekt został 14 głosami pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
Następnie Skarbnik Teresa Lempach przedstawiła Wieloletnia Prognozę Finansową gminy Pogorzela na lata 2011-2025. Oznajmiła, ze spłata i dochody są określone do 2025 roku, ale jak to potem dokładnie będzie to się dopiero okaże, są to jedynie prognozy.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2011-2025 poprosił o jego zaopiniowanie. Radni 14 głosami pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Ad.3 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2011 rok,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska. Przedstawiła preliminarz wydatków na 2011 rok jak stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 14 głosami zaopiniowany przez radnych.

- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok . Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania,
Wyjaśnień do uchwały udzieliła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Sierszulska.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 14 głosami zaopiniowany przez radnych.

- wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz Piotr Curyk oznajmiając, że do tej pory przedstawicielem od 20 lat był pan Marian Andrzejewski z ramienia urzędu, w związku z czym proponuje w tym miejscu jego osobę.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich . Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego,
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz Piotr Curyk oznajmiając, że do tej pory przedstawicielem był radny Krystian Turbański, który już radnym nie jest, stąd potrzeba wytypowania innego radnego. Swoja kandydaturę zgłosił Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski, zastrzeżeń nie było.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

- zmian budżetu gminy Pogorzela na rok 2010,
Skarbnik Teresa Lempach oznajmiła, że projekt uchwały jest jeszcze przygotowaniu i objaśniła zmiany, jakie zajdą, zaznaczyła też, że do sesji najprawdopodobniej będzie ich więcej.
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę, aby pełny projekt uchwały został przestawiony na sesji Rady Miejskiej.

Ad 4. Sprawa odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym.
Wyjaśnień do uchwały udzielił Burmistrz omawiając szczegółowo całą sytuację.
W związku z brakiem uwag i pytań ze strony radnych Przewodniczący komisji odczytał projekty uchwał w powyższych sprawach. Radni jednogłośnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały jak stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.


Ad 5. Omówienie planów pracy Komisji oraz planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa przedstawił plan pracy komisji jak stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Maria Kaczmarek przedstawiła plan pracy powyższej komisji jak stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przedstawił proponowany plan pracy Rady Miejskiej jak stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że warto byłoby określić ramy czasowe zawartych w powyższym planie pracy Rady punktów.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zgodził się z powyższą uwagą i zaznaczył, że do planu wprowadzone zostaną kwartalne ramy czasowe.
Wobec braku dalszych uwag plany zostały zaopiniowane pozytywnie, 14 głosami za.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Owsianowska przedstawiła plan pracy komisji jak stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Do planu uwag nie zgłoszono, wobec czego został on zaopiniowany pozytywnie, 14 głosami za.

Ad.6 Wolne głosy i wnioski.
Radny Paweł Ciosek zgłosił uwagę odnośnie pracowników fizycznych urzędu, zauważył, że pracownicy powinni otrzymać jakiś jednakowy roboczy ubiór, aby odpowiednio się prezentować jako pracownik urzędu.
Ponadto zauważył, że warto byłoby odnowić i odmalować urzędowe ciągniki.
Burmistrz odpowiedział, że pracownicy otrzymują ubiór roboczy, ale nie zawsze z niego korzystają, zimą też zakładają własne cieplejsze ubrania. Ponadto powiedział, że sprzęt jest co jakiś czas odnawiany, jednak jest to już sprzęt zużyty i zapewne przydałby się nowy, zauważył, że w przypadku pojawienia się jakiś wolnych środków warto byłoby pomyśleć o przeznaczeniu ich na taki zakup.
Radny Krzysztof Rybka zwrócił uwagę na problem odśnieżania, oznajmił, że mieszkańcy skarżą się, że pracownik jeździ z pługiem, ale często jest on podniesiony do góry. Zauważył, że najtrudniejsza sytuacja panuje m.in. na ul. Parkowej, gdzie dwa autobusy mają trudności z minięciem się, na ul. Krobskiej koło kościoła Ewangelickiego oraz przy dwóch pomnikach.
Burmistrz oznajmił, że jest duży problem z odśnieżaniem przy takich warunkach, jest też problem z wywiezieniem tego śniegu.
Radny Eugeniusz Paszkowski powiedział, że trudna sytuacja panuje również na odcinku od ulicy Krobskiej, Krotoszyńską do Wałowej, droga do przejazdu jest bardzo wąska.
Radny Paweł Ciosek wnioskował, aby odśnieżano również po godzinie 15.00, nie tylko w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz odpowiedział, że drogi odśnieżane są również po godzinie 15.00, gdy panują trudne warunki i zachodzi taka potrzeba pracownicy również wyjeżdżają w innych godzinach w zależności od potrzeby.
Radny Cyryl Dutkowiak apelował o odśnieżanie odcinka drogi powiatowej na trasie Kromolice – Kuklinów, zauważył, że powiat gostyński wywiązuje się z obowiązku natomiast z powiatu krotoszyńskiego nikt już nie odśnieża tego granicznego odcinka.
Radny Marian Krzekotowski oznajmił, że podobna sytuacja istnieje za Ochlą na trasie do Łagiewnik, tam też jest problem kto ten odcinek ma odśnieżać.
Burmistrz odpowiedział, że zwróci się do powiatu krotoszyńskiego, aby również dbali o te drogi i odśnieżali je.
Radny Ireneusz Szymałka wnioskował o ustawienie lustra na skrzyżowaniu w Bułakowie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 15.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej .


Protokołowała:
Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional