Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 4/2007

Protokół Nr 4/2007

Numer protokołu: 4
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr 4/07

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
odbytego w dniu 21 czerwca 2007r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Sekretarz Gminy Jerzy Hejduk, reprezentanci Gminy Pogorzela w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej Maciej Waśkowiak i Andrzej Naglak, Inspektor ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji Marian Andrzejewski.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z bieżącej działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej –
spotkanie z gminnymi reprezentantami WIR.
3. Gospodarka nieruchomościami – stan i perspektywy.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
- powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na
ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli,
- uchylenia uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata
2007 – 2013,
- zmian w budżecie na rok 2007.
5. Dyskusja.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu.

Ad.2 Sprawozdanie z bieżącej działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej – spotkanie z gminnymi reprezentantami WIR.
Przewodniczący Komisji poprosił reprezentantów Gminy Pogorzela w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej o przedstawienie sprawozdania z bieżącej działalności WIR. Głos zabrał pan Andrzej Naglak, który przedstawił powyższe sprawozdanie. Poinformował, że 17 lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie wyborcze, na którym wybrano prezesa i delegata do wojewódzkiej Izby Rolniczej. Oznajmił, że na pierwsze spotkanie zaproszono starostę gostyńskiego pana Andrzeja Pośpieszyńskiego oraz burmistrza Gostynia pana Jerzego Woźniakowskiego. Na tym posiedzeniu starosta nakreślił głównie sprawy dróg, ich modernizacje, remonty, budowy nowych, przedstawił także plany budowy obwodnicy Gostynia. Na następne spotkanie 20 marca zaproszono przedstawicieli Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Pan Andrzej Naglak zaznaczył, że był to czas rozsyłania wniosków, w których to wypełnianiu zaszło wiele zmian. Radni zgłaszali wówczas, że wnioski wysyłane były z opóźnieniem, choć rolnicy powinni mieć je już od ponad miesiąca one nie były jeszcze gotowe. Kolejne spotkanie 31 maja br. było spotkaniem z łowczym panem Grylewiczem, który przedstawił informację na temat odstrzałów lisów. Zwrócono uwagę, że liczba lisów jest bardzo duża, jednak łowczy zaznaczył, że problem zostanie rozwiązany, ponieważ odstrzały są coraz większe. Pan Andrzej Naglak dodał, że na spotkaniu tym obecny był również Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Czesław Włodarczyk, który przedstawił informacje na temat leczenia białaczki, stwierdził, że na terenie powiatu odniesiono pod tym względem sukces. Spotkano się wtedy także z przedstawicielem firmy z Inowrocławia zajmującej się budową elektrowni wiatrowych, który przedstawił zasady ich budowy i funkcjonowania. Następnie pan Naglak przedstawił wnioski jakie zgłoszone zostały przez przedstawicieli Izb Rolniczych:
- wniosek o przekwalifikowanie gruntów na użytki zielone, aby były dofinansowane, przekwalifikowanie gruntów było zmianą główną w wypełnianiu wniosków obszarowych do agencji,
- wniosek o dziedziczenie płatności cukrowej, ażeby ta płatność cukrowa nie przepadała, ale żeby była przekazywana w ramach gospodarstwa,
- wniosek, aby renty strukturalne nie były pomniejszane, tak jak wprowadzono to w obecnym roku, ale żeby pozostały na wcześniejszych zasadach tj. 250 % emerytury rolniczej,
- wniosek na przyszłość o pomoc finansową z budżetu państwa w demontażu, składowaniu i utylizacji azbestu,
Następnie pan Naglak poinformował, że przedstawiciele Izb Rolniczych wyrazili poparcie dla akcji protestacyjnej przeciw niskim cenom żywca, dodał, że w połowie czerwca wzięli oni udział w zorganizowaniu pikiety przed zakładami mięsnymi w Grąbkowie. Oznajmił, że doszło do zgrzytu pomiędzy członkami Izb Rolniczych i prezesem Krajowej Izby Rolniczej, który wystosował do pracowników biur powiatowych pismo, ażeby nie włączali się oni do organizacji protestu, zauważył, że reakcja prezesa była zachowaniem niezrozumiałym dla członków Izb.
W dalszej części głos zabrał pan Maciej Waśkowiak, który wypowiedział się, że prezes Krajowej Izby Rolniczej wychodził z założenia, że Izba nie jest związkiem zawodowym i dlatego nie może organizować protestów. Zaznaczył, że te protesty organizowane były głównie przez Izby Rolnicze, ponieważ związki zawodowe nie mają struktur w powiecie, które mogłyby się tym zająć. Izba z kolei je posiada i przedstawiciele są wybranymi przez rolników po to, aby bronić ich interesów. Dodał, że w każdy wtorek i czwartek w Gostyniu na ul. Poznańskiej jest czynne biuro powiatowe Izby, zauważył, że pracownik pomógł w wypełnianiu wniosków ok. 350 osobom. Zauważył, że pomimo, iż wnioski wypełniane są już któryś rok z kolei to jednak co roku zachodzą w ich wypełnianiu jakieś zmiany, o których nie wszyscy wiedzą, dlatego pomoc ta jest bardzo cenna. Pan Maciej Waśkowiak oznajmił, że choć Izby rolnicze wydają opinie dotyczące różnych spraw to tak naprawdę ta opinia nie jest dla nikogo opinią wiążącą i rzadko kto bierze ja pod uwagę. Dodał, że zasięg działania Izb Rolniczych, ich kompetencje są bardzo ograniczone i niestety nie mają one wpływu na wiele spraw.
Głos zabrał radny Krystian Turbański, który zwrócił się do przedstawicieli Izb z zapytaniem o to czy wnioski o wapnowanie składa się nadal za pośrednictwem Izb. Zapytał na jakiej zasadzie to się odbywa, ponieważ w zeszłym roku zakupił 300 ton wapna i jego wniosek w biurze powiatowym w Gostyniu nie został przyjęty. Powiedziano mu, iż wnioski zostały już przyjęte i nie ma sensu już ich składać.
Pan Maciej Waśkowiak odpowiedział, że cały czas odbywa się to poprzez Izby. Zaznaczył, że istnieje roczne opóźnienie w związku z czym na realizacje czekają wnioski z końca 2005 i 2006 roku, ale zapisywać się można, jednak nie wiadomo kiedy przyjdzie termin realizacji. Dodał, że pracownik jest zobowiązany przyjmować wnioski i zaznaczył, że należy mieć aktualne badania gleby.
Pan Andrzej Naglak zauważył, że trzeba mieć 30 % gleby zakwalifikowanej do wapnowania.
Radny Krystian Turbański oznajmił, że posiadał wszystkie wymagane dokumenty, a mimo to nie przyjęto jego wniosku.
Burmistrz wypowiedział się, iż warto się dowiedzieć czy wniosek ten powinien być składany przed kupnem wapna i zawierać prośbę o dofinansowanie czy też wniosek ten składa się po zakupie wapna z prośbą o zwrot kosztów.
Pan Andrzej Naglak odpowiedział, że wniosek składa się przed zakupem wapna, jako wniosek o dopłatę.
Radny Krystian Turbański oznajmił, że najpierw zakupił wapno, a dopiero potem chciał złożyć wniosek. Zwrócił uwagę, że zasady ich składania nie były mu znane, że powinno być to rozpowszechnione wśród rolników, ponieważ nie każdy o tym wie.
Pan Maciej Waśkowiak zapewnił, że kolejnym spotkaniu sprawa ta zostanie wyjaśniona.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji Eugeniusz Paszowski, który zapytał czy Izby Rolnicze będą się zwracać do Ministerstwa o dopłaty do materiału siewnego. Zaznaczył, że w tym roku zanosi się na to, że jego ceny będą bardzo wygórowane, w wielu miejscach będzie go też brakować i rolnicy będą mieli problemy z jego zakupem.
Pan Maciej Waśkowiak wypowiedział się, że następne spotkanie członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaplanowane jest na wrzesień, kiedy to omawiana będzie uprawa roślin włóknistych, lnu i konopi i być może wówczas członkowie otrzymają sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu, w którym sprawdzą czy sprawa ta została ujęta, jeśli nie zadzwonią i zapytają o to.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii pana Czesława Włodarczyka w starostwie odbyło się spotkanie burmistrzów i wujtów powiatu gostyńskiego, na którym omawiany był problem pryszczycy, która pojawiła się w Anglii. Poproszono, aby rozpowszechnić w swoich gminach zasady postępowania w przypadku pojawienia się jej na naszych terenach i przekazać zalecenia jakie środki ostrożności należy stosować, aby się przed nią ustrzec. Burmistrz oznajmił, że gdyby pojawił się przypadek pryszczycy wówczas trzeba wybić wszystkie zwierzęta parzystokopytne w promieniu 5 km. Przekazał również wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do protokołu, jakie każdy producent paszy powinien złożyć w weterynarii. Dodał, że każdy rolnik, który posiada mieszalnik, który śrutuje zboże jest już takim producentem i powinien zgłosić się z takim oświadczeniem. Burmistrz poprosił zebranych o przekazanie tej informacji innym.

Ad.3 Gospodarka nieruchomościami – stan i perspektywy.
Głos zabrał Burmistrz, który poinformował, że zasoby lokalowe gminy zmniejszyły się w ciągu 15 lat ze 120 do 62 mieszkań. Były one sukcesywnie sprzedawane przez gminę, ponieważ w innym wypadku należałoby utrzymywać te lokale w odpowiednim stanie, przeprowadzać remonty zwłaszcza tych najstarszych budynków na co przeznaczana byłaby duża część gminnego budżetu. Burmistrz zaznaczył, że wszystkich lokali gmina pozbyć się nie może, pewna ilość mieszkań socjalnych musi w gminie funkcjonować, w razie gdyby pojawiły się osoby, których nie stać na wynajem lub kupno mieszkania, aby móc je tam umieścić. Gmina posiada 62 mieszkania, w tym roku być może zostaną sprzedane jeszcze 3. Są to mieszkania w kamienicy na Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie gmina jest ułamkowo jej współwłaścicielem. Wiąże się to jednak z pewnymi problemami, ponieważ przy jakichkolwiek remontach gmina musi uczestniczyć, a niestety jest potem kłopot z rozliczeniem udziału. Należałoby założyć wspólnotę mieszkaniową, którą gmina musiałaby prowadzić, a to powiązane jest także z kosztami. Jest tam 12 mieszkań, z czego 3, a właściwie 2 należą jeszcze do gminy. W tym roku chcemy sprzedać te dwa, mieszkańcy deklarują, że je wykupią.
Radny Stefan Fabisiak zapytał czy ogródki, które tam maja należą do nich, czy płacą za nie.
Burmistrz odpowiedział, że mieszkańcy za nie płacą, podobnie jak i za garaże i budynki gospodarcze, wszystko jest to przez nich regulowane w czynszu. Następnie Burmistrz przedstawił informacje na temat zasobów mieszkaniowych gminy jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Burmistrz dodał, że w zasobach lokalowych ujęty jest też budynek po byłej zlewni mleka. Oznajmił, że tydzień temu odbyła się w tej sprawie rozprawa, w trakcie której zapadł wyrok o przekazaniu tego terenu i budynków na własność gminy. Dodał, że po 3 latach sądowej walki udało się wygrać tę sprawę i za 2 tygodnie wyrok się uprawomocni.
Radny Krystian Turbański zwrócił się z zapytaniem czy mieszkanie znajdujące się tam w byłym biurowcu jest sprzedane.
Burmistrz oznajmił, że nie, ale dzierżawione jest przez pana Chorałe, który chciałby to mieszkanie kupić.
Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, że należy się zastanowić, co zrobić z tym terenem i budynkami po byłej zlewni mleka, czy należy je sprzedać, czy wydzierżawić. Poinformował, że był klient na dzierżawę, jednak miesięczna opłata okazała się dla niego za duża i zrezygnował. Burmistrz oznajmił, że nie można tu przenieść Gospodarki Komunalnej, ponieważ jest tu za mało miejsca. Dodał, że pan Krzysztof Rybka wnioskował, aby wybudować na tym miejscu salę gimnastyczną i rozmawiał w tej sprawie ze starostą Andrzejem Pośpieszyńskim, który uważa, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ duże pieniądze ok. 400 tys. zł zainwestowano już w zaplecze socjalne, szatnie i natryski przy znajdującej się niedaleko hali namiotowej. Starosta uznał, że ewentualnie można by się zastanowić nad budową sali w miejscu gdzie stoi hala namiotowa. Burmistrz wypowiedział się, że najlepiej byłoby wycenić i sprzedać budynki po byłej zlewni mleka, aby to dalej nie niszczało. Wyjaśnił, że do znajdującego się tam pustego mieszkania po panu Kowalaku nie byli sprowadzani lokatorzy, aby móc sprzedać teren jako całość, budynki mieszkalne razem z gospodarczymi. Burmistrz wyraził zadowolenie z faktu, że udało się gminie przejąć to na własność, zaznaczył, że należy jeszcze poczekać na uprawomocnienie się wyroku, jednak w przyszłości można to sprzedać i zagospodarować, budynki nie będą niszczeć, a jednocześnie będzie się to wiązać z wpływem do budżetu gminy.
Radny Krystian Turbański zaproponował, aby budynki te przerobić na mieszkania socjalne.
Burmistrz zwrócił jednak uwagę, że byłby wówczas potrzebne duże nakłady finansowe, ponieważ budynki są już zniszczone i byłoby to nieopłacalne.
Uznał, że najlepiej byłoby to sprzedać. Zauważył, że teren za tymi budynkami ZSOiZ zaadaptował na boisko szkolne. Oznajmił, że zarówno ten teren jak i budynek szkolny jest własnością gminy, a powiatowi za zgodą zeszłej rady został użyczony. Radni zgodzili się na to pod warunkiem, że powiat będzie tam prowadził szkołę, gdyby powiat chciałby prowadzić tam coś innego wówczas można to mu odebrać, bo zgodnie z decyzją rady musi być tam prowadzona działalność oświatowa.
Następnie Burmistrz wspomniał o budynku Kościoła Ewangelickiego. Zauważył, że jest to kolejny budynek, który stoi i niszczeje. Zwrócił się do radnych z prośba o zastanowienie się, co ewentualnie można byłoby zrobić z tym budynkiem. Oznajmił, że była tam planowana sala gimnastyczna dla ZSOiZ, jednak zadecydowano o postawieniu hali namiotowej. Budynek był wtedy remontowany, położono nowy dach, podłogę, wprawiono okna. Burmistrz zaproponował, aby przejść się tam na posiedzeniu jednej z komisji, aby obejrzeć budynek. Poinformował, że rozmawiał z księdzem kanonikiem Hieronimem Muczkiem, któremu proponował zaadaptowanie obiektu na dom pogrzebowy, jednak ksiądz odmówił. Burmistrz dodał, że jest to zabytek, kościół poniemiecki, który prawnie został przejęty przez gminę na własność. Gmina bowiem wystąpiła z pismem do biskupa ewangelickiego w Poznaniu, aby zajęli się remontem budynku, a jeśli go nie chcą wówczas niech przekażą go na własność gminy, która zajmie się jego odnową. Przyszła odpowiedź od biskupa o rezygnacji z tego obiektu, ponieważ nie mają na naszym terenie wyznawców o przekazaniu go na własność gminy.
Głos zabrał przewodniczący komisji Eugeniusz Paszowski, który zwrócił się z zapytaniem czy gmina w tej chwili posiada wolne mieszkania socjalne.
Burmistrz odpowiedział, że nie ma ani jednego wolnego lokalu, jedynie mieszkanie po panu Kowalaku w budynku mieszkalnym po byłej zlewni mleka. Oznajmił, że ewentualnie można na mieszkanie zaadaptować lokal w Ochli lub gdyby zaszła taka potrzeba można też takie osoby umieścić na jakiś czas w świetlicach wiejskich. Burmistrz dodał, że panią, która mieszkała w pałacu w parku Komisja Mieszkaniowa zadecydowała przenieść do mieszkania po panu Grobelnym w tzw. czworakach. Jest tam pokój z kuchnią, ale w mieszkaniu w pałacu pan Rozum odciął jej wodę, ogrzewanie, także niedługo stamtąd się wyniesie. Burmistrz zauważył, że wolne mieszkanie socjalne pojawia się jedynie wtedy, gdy umiera mieszkająca tam samotna osoba.
Radna Gabriela Majchrzak zwróciła się z zapytanie czy pan Rozum ma zamiar remontować ten pałac.
Burmistrz wypowiedział się, że nie jest zorientowany czy pan Rozum dokona tam jakiś napraw. Dodał, że był jedynym klientem chętnym na zakup tego budynku i dostał opust 50 % w cenie, ponieważ zadeklarował się, że przeprowadzi tam remont.
Radny Stefan Fabisiak zwrócił się z zapytaniem czy strażnica w Elżbietkowie jest własnością gminy czy jest to własność mieszkańców wioski.
Burmistrz oznajmił, że chociaż zapis jest na wieś to jest to mienie gminne.
Głos zabrał sekretarz gminy, który wypowiedział się, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i to, że czymś zarządza nie zmienia faktu, że jest to mienie gminne. Dodał, że tylko z dobrej woli gminy wynika to, że uprawnienia właściciela realizuje sołectwo.
Radny Krystian Turbański oznajmił, że dokładnie tak nie jest, ponieważ w księgach wieczystych widnieje zapewne zapis własność wsi.
Sekretarz potwierdził to, jednak zaznaczył, że wynika to historycznie, ale zapisy w księgach wieczystych nie są zaktualizowane i właścicielem jest gmina.
Radny Krystian Turbański oznajmił zatem, że Elżbietków również nie ma prawa do lasu, za którego właściciela się uważa.
Burmistrz wyjaśnił, że jest to inna sytuacja, ponieważ maja swój Komitet Leśny, swój NIP, REGON, są zgłoszeni w Urzędzie Skarbowym, płacą podatki i mają osobowość prawną, natomiast sołectwo tego nie ma.
W dalszej części posiedzenia głos zabrał inspektor ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Melioracji pan Marian Andrzejewski, który przedstawił informacje na temat nieruchomości gruntowych posiadanych przez gminę. Oznajmił, że na mocy ustawy komunalizacyjnej z 1990 roku wojewoda uwłaszczył gmine na nieruchomości skarbu państwa, które były gminie niezbędne do jej funkcjonowania. Było to 400 ha, w tej chwili we władaniu gminy pozostało ok. 330 ha, w tym: 67 ha roli, 135 ha dróg, 32 ha rowów, 19 ha gruntów zabudowanych, 30 ha nieużytków, 3 ha terenów zielonych, 30 ha lasów, 1 ha zajmuje rynek, 3,5 ha park, 5 ha stawów, 1,75 ha boisko sportowe. Dodał, że w poszczególnych wioskach zasób ten jest następujący: 35 ha Pogorzela, 11 ha Bielawy Pogorzelskie, 30 ha Bułaków, 65 ha Elżbietków, 44 ha Głuchów, 20 ha Gumienice, 30 ha Kromolice, 5 ha Łukaszew, 25 ha Małgów, 16 ha Międzyborze, 4 ha Ochla, 22 ha Wziąchów – Paradów.
Radny Krystian Turbański zwrócił uwagę na fakt, że gmina ma 135 ha dróg, ale nie ma ludzi do koszenia trawy na rowach przy tych drogach. Oznajmił, że wypalać mu nie wolno. Zaznaczył, że gmina powinna zadbać o swoje tereny.
Burmistrz wypowiedział się, że brakuje pracowników do tego, że np. zamiast 100 tys. zł przeznaczyć na remont drogi można przeznaczyć te pieniądze na najęcie ludzi, którzy nic innego nie będą robić, jedynie kosić rowy.
Stefan Fabisiak oznajmił, że wykosił trawę na rowie koło swojego pola, a pewien człowiek zamiast kosić trawy tam gdzie nie są wykoszone robił to w tym miejscu, gdzie trawa była już ścięta.
Burmistrz zauważył, że nie był to człowiek pracujący w gminie, bo tamtędy nie jeździł i pewnie był to ktoś z powiatu, a jeśli zgłosimy do powiatu, że na tej drodze mają nie kosić to być może nigdzie u nas nie będą ścinać tej trawy.
Następnie pan Marian Andrzejewski przedstawił informację na temat dzierżawy gruntów jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu oraz informację dotyczącą użytkowania wieczystego jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dalej radna Gabriela Majchrzak oraz radny Krystian Turbański zwrócili po raz kolejny uwagę na niewykoszone rowy w naszej gminie, co zapewne spowoduje problemy z przejechaniem dróg zimą.

Ad.4 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Burmistrz wyjaśnił, że w § 3 pkt 2 zmienia się kwota w podpunkcie 3 dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nie przekraczający 351 zł, a było 316 zł. Zmieniła się ustawa o świadczeniach rodzinnych i ta kwota została podwyższona, więc w naszej uchwale również ją zmieniamy. Rośnie w związku z tym też wysokość stypendiów, było 45 zł, a jest 52 zł. Wysokość tej kwoty jest zależna od wysokości dotacji, jaką otrzymujemy. W zależności od dochodu na członka rodziny uczniowie otrzymują stypendium przez różne okresy czasu, uczeń w najniższej grupie dochodowej przez 8 miesięcy, w drugiej grupie 6 miesięcy, w trzeciej grupie 3 miesiące. W uzasadnieniu jest to wyjaśnione, że w 2007 roku obowiązują następujące stawki zasiłku rodzinnego: do 5 lat 48 zł, od 5 – 18 lat 64 zł, powyżej 18 lat 68 zł, a najniższe stypendium w związku z tym nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i nie może przekroczyć 200 % kwoty zasiłku rodzinnego i w tym wypadku jest to kwota 80 % z 64 zł. Maksymalne okresy miesięczne zostały ustalone ze względu na ograniczoną dotację celową, jaką gmina otrzymuje.
Przewodniczący komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 8 głosami zaopiniowany przez radnych.

- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
Burmistrz oznajmił, że są to pieniądze na zabezpieczenie inwestycji, które najprawdopodobniej nie będą w ogóle użyte, ale jest wymagane takie zabezpieczenie, gdyby coś się stało, aby były pieniądze do uzyskania na dokończenie tej inwestycji. Spółka MZO w Lesznie, której jesteśmy udziałowcami zaciągnęła takie zobowiązanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gdyby te pieniądze musiały zostać wykorzystane rata dla naszej gminy wynosiłaby 23 tys. zł w rozbiciu na lata 2010 – 2021, każda gmina proporcjonalnie do swojego udziału. Jeżeli do 2010 roku ta inwestycja się zakończy te pieniądze nie będą użyte i żadne z tych zobowiązań nie będzie realizowane, natomiast odsetki jakie urosną przez te 2, 3 lata od tej kwoty MZO spłaci z własnego, wypracowanego dochodu. Jest jednak wymóg finansowego zabezpieczenia wykonania tej inwestycji i na to potrzebuje upoważnienie państwa radnych, aby móc podpisać na tę kwotę weksel, że w razie czego ręczymy spłatę tego. Taki wymóg stawia m. in. Unia Europejska.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. Radni jednogłośnie, 8 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

- powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
Burmistrz udzielił wyjaśnień, że do 30 czerwca można było zgłaszać kandydatów na ławników. Oznajmił, że zgłosiło się do naszej gminy 6 kandydatów do Sądu Rejonowego w Gostyniu: Małgorzata Augustyniak, Zbigniew Domański, Dorota Goll, Jerzy Linkiewicz, Maria Pazoła, Czesław Witek. do Sądu Pracy nie zgłoszono żadnego kandydata. Wybierany będzie 1 ławnik spośród 6 kandydatów. Kandydat musiał we własnym zakresie wystąpić do ministerstwa o informację o niekaralności, co kandydata kosztowało 50 zł. Kiedyś urząd pokrywał te koszty, ale przepisy się zmieniły. Teraz należy powołać zespół, który ma przedstawić na sesji Rady swoja opinie o zgłoszonych kandydatach, zwłaszcza w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Należało też zasięgnąć od właściwych organów policji informacji o kandydatach na ławników. Zespól zbierze się na jednym spotkaniu, na którym wyda opinię.
Burmistrz poprosił o podanie chętnych osób, które zostałyby członkami tego zespołu.
Podana została kandydatura Janusza Kapłona oraz Gabrieli Majchrzak, które to kandydatury zostały zaakceptowane przez komisję. Uznano, że jednego członka spośród siebie wybierze także Komisja Spraw Społecznych.
Burmistrz poinformował, że głosowanie odbędzie się na kolejnej sesji, najprawdopodobniej w październiku, na której najpierw zespół przedstawi swoją opinię o kandydatach i spośród tych osób wybrana zostanie 1 osoba do Sądu Rejonowego w Gostyniu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy nikt.
Sekretarz gminy wyjaśnił, że kandydaci na ławników do Sądu Pracy mogli zostać zgłoszeni jedynie przez związek zawodowy lub organizację pracodawców, a żaden z naszych kandydatów nie został zgłoszony przez te podmioty.
Burmistrz oznajmił, że gmina zwróciła się z pismem do Sądu Okręgowego, aby wyjaśnić co zrobić w takiej sytuacji . Przyszła odpowiedź zwrotna , że nie należy podejmować żadnych dodatkowych działań, ale należy wybrać tylko tego jednego ławnika, a więc nie będziemy mieć swojego ławnika w Sądzie Pracy.

- Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli,
Burmistrz omówił cel wprowadzania tej uchwały, oznajmił, że precyzuje ona to, kto ma upoważniać przewodniczącego np. do wyjazdów służbowych. Do tej pory nie było takiej potrzeby, ponieważ Przewodniczący nigdzie nie wyjeżdżał, ale kiedyś może zajść taka potrzeba, że będzie to wiceprzewodniczący.
Przewodniczący Eugeniusz Paszowski odczytał uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli jak stanowi załącznik nr do protokołu. Radni jednogłośnie 8 głosami, pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.


Ad.6 Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz poinformował radnych o spotkaniu ze szczecińska firmą „Domrel”
w sprawie budowy siłowni wiatrowych na terenie Gminy Pogorzela. Podobnie jak w innych miejscowościach najpierw muszą zostać wykonane pomiary siły wiatru. To, czy powstaną siłownie nie jest jeszcze pewne. Burmistrz oznajmił, że wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, kosztów zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pogorzela oraz sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz przekonywał, że jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, będzie się wiązać z dużymi wpływami do kasy gminy. Także rolnicy i właściciele gruntów skorzystają
w przypadku powstania wiatrowni. Ziemia zostanie od nich wydzierżawiona.
Radna Maria Kaczmarek zwróciła się z zapytaniem czy budowa siłowni będzie wiązała się z jakimiś szkodliwymi skutkami dla naszego terenu. Burmistrz odpowiedział, że dla nas jest to w pełni bezpieczne, szkodliwe może to być jedynie dla ptaków, jeśli mają tu swoje trasy lotów. Komisja jednogłośnie wyraziła poparcie i zgodę na podpisanie z firmą wstępnego porozumienia.
Burmistrz oznajmił radnym, że spotkał się z Panem Józefem Konarczakiem i gościem z Belgi, który proponuje naszym rolnikom hodowle Błękitnego Bydła Belgijskiego i gwarantuje wysokie ceny skupu. Burmistrz został zapewniony,
że hodowla jest opłacalna, poza tym istnieje możliwość sprowadzenia z Belgii jałówek już zacielonych, z tym, że jedna sztuka to koszt ok. 4 000,00 zł.
Burmistrz poinformował, że nie ma jeszcze wyników badań mammograficznych i jaskry. Oznajmił również, że na terenie Pogorzeli trwa obcinanie gałęzi przez energetykę.
Następnie Burmistrz przedstawił wniosek, jaki wpłynął od proboszcza parafii pogorzelskiej, który zwraca się z prośbą o dofinansowanie założenia chodnika na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli oraz zagospodarowania parkingu wokół cmentarza. Burmistrz zgłosił możliwość rozbicia tej inwestycji na dwa lata. Poinformował też, iż Komenda Miejska Policji w Lesznie zwróciła się z prośbą o przekazanie środków finansowych na zakup dwóch łodzi motorowych przeznaczonych dla zabezpieczenia sezonu letniego akwenów wodnych terenu powiatu leszczyńskiego. Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez Komisje.
Radnym przedstawiony został też wniosek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pogorzela o zwiększenie budżetu biblioteki o kwotę 3 000,00 zł potrzebną
na remont klatki schodowej. Burmistrz poprosił radnych o wzięcie tego wniosku pod uwagę.
Burmistrz omówił też stan działań w sprawie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Oznajmił, że są już gotowe wszystkie plany, kosztorysy, został też podpisany wniosek o pozwolenie budowy. Burmistrz powiedział, że niepokojąca jest sytuacja gminy Krobia, która wraz z naszą gminą znajduje się w Funduszu Spójności, jednak nie posiada jeszcze nawet planów budowy. Poinformował też radnych, że do tej pory sprawami budowy kanalizacji i oczyszczalni zajmował się zatrudniony przez gminę konsultant Pan Koziński z Międzyrzecza i współpraca z nim będzie kontynuowana, tak aby była osoba, która na bieżąco będzie zajmować się tymi sprawami.
Następnie Burmistrz przedstawił treść odpowiedzi na pismo wysłane
do Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w okolicach Pogorzeli. PAA wypowiedziała się,
że składowisko nie zagrażałoby ekologicznym warunkom rejonu, że jego lokalizacja nie spowodowałaby strat ekonomicznych dla miejscowej społeczności, wręcz przeciwnie – byłaby korzystną szansą dla regionu
ze względu na utworzenie dużej liczby dobrze płatnych miejsc pracy. Burmistrz powiedział również, iż PAA zapewnia, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie nie zostaną podjęte bez zgody władz lokalnych.
Następnie Burmistrz przedstawił zebranym stanowisko Wojewody Wielkopolskiego w sprawie złożenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Sierszulskiego oświadczenia majątkowego z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Oznajmił, że rada może podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu, a jeśli to nie nastąpi 13 marca odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który pozwoli na uzyskanie odpowiedzi w tej sprawie. Radni zadecydowali czekać i nie podejmować żadnej uchwały.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 15.30 zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.Protokołowała:
Ewa DorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional