Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 3/2007

Protokół Nr 3/2007

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

P r o t o k ó ł Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
odbytego w dniu 22 maja 2007r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli Włodzimierz Kogut, Dyrektor Gimnazjum w Pogorzeli Paweł Marciniak, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli Lidia Jasik.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wizyta w szkołach i przedszkolu – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Przedszkole w Pogorzeli.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
- powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na
ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu,
- upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli,
- uchylenia uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata
2007 – 2013,
- zmian w budżecie na rok 2007.
5. Dyskusja.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, powitał wszystkich radnych, gości oraz pracowników Urzędu. Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Za przyjęciem zmiany w porządku głosowało jednomyślnie 4 radnych.


Ad.2 Wizyta w szkołach i przedszkolu – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
Przedszkole w Pogorzeli.
Przewodniczący Komisji poprosił dyrektorów szkół pana Włodzimierza Koguta i pana Pawła Marciniaka o przedstawienie informacji na temat przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głos zabrał dyrektor Szkoły Podstawowej pan Włodzimierz Kogut, który omówił przeprowadzone w czasie wakacji remonty: remont zaplecza socjalnego dla pracowników kuchni, malowanie zaplecza sali gimnastycznej i lakierowanie podłogi w sali gimnastycznej, odnowienie holu głównego, zakupiono piec do centralnego ogrzewania i trwają przygotowania do wymiany pieca, odnowiono Izbę Pamięci Narodowej. Nastąpiło obejście budynku szkoły, podczas którego radni zapoznali się z przeprowadzonymi remontami.
W dalszej części posiedzenia członkowie komisji udali się do Przedszkola w Pogorzeli, gdzie po budynku oprowadziła zebranych dyrektor przedszkola pani Lidia Jasik. Członkowie obejrzeli inwestycje, jakie w ostatnim czasie zostały tam przeprowadzone: wymalowano nowa salę zajęć, łazienkę, zmywalnie, kuchnie, zakończono zgazyfikowanie kuchni z zamontowaniem pieca i taboretu gastronomicznego oraz okapu kuchennego, nową salę zajęć wyposażono w nowe zabawki, meble, wykładzinę dywanową. Wizytując budynek zwrócono uwagę na potrzebę remontu balkonu mieszkalnego oraz wymalowania elewacji zewnętrznej od strony Błonia.

Ad.3 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

- regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Burmistrz wyjaśnił, że w § 3 pkt 2 zmienia się kwota w podpunkcie 3 dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 250 zł i nie przekraczający 351 zł, a było 316 zł. Zmieniła się ustawa o świadczeniach rodzinnych i ta kwota została podwyższona, więc w naszej uchwale również ją zmieniamy. Rośnie w związku z tym też wysokość stypendiów, było 45 zł, a jest 52 zł. Wysokość tej kwoty jest zależna od wysokości dotacji, jaką otrzymujemy. W zależności od dochodu na członka rodziny uczniowie otrzymują stypendium przez różne okresy czasu, uczeń w najniższej grupie dochodowej przez 8 miesięcy, w drugiej grupie 6 miesięcy, w trzeciej grupie 3 miesiące. W uzasadnieniu jest to wyjaśnione, że w 2007 roku obowiązują następujące stawki zasiłku rodzinnego: do 5 lat 48 zł, od 5 – 18 lat 64 zł, powyżej 18 lat 68 zł, a najniższe stypendium w związku z tym nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i nie może przekroczyć 200 % kwoty zasiłku rodzinnego i w tym wypadku jest to kwota 80 % z 64 zł. Maksymalne okresy miesięczne zostały ustalone ze względu na ograniczoną dotację celową, jaką gmina otrzymuje.
Przewodniczący komisji Krzysztof Rybka przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie, 4 głosami zaopiniowany przez radnych.

- zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia
wekslowego,
Burmistrz oznajmił, że są to pieniądze na zabezpieczenie inwestycji, które najprawdopodobniej nie będą w ogóle użyte, ale jest wymagane takie zabezpieczenie, gdyby coś się stało, aby były pieniądze do uzyskania na dokończenie tej inwestycji. Spółka MZO w Lesznie, której jesteśmy udziałowcami zaciągnęła takie zobowiązanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gdyby te pieniądze musiały zostać wykorzystane rata dla naszej gminy wynosiłaby 23 tys. zł w rozbiciu na lata 2010 – 2021, każda gmina proporcjonalnie do swojego udziału. Jeżeli do 2010 roku ta inwestycja się zakończy te pieniądze nie będą użyte i żadne z tych zobowiązań nie będzie realizowane, natomiast odsetki jakie urosną przez te 2, 3 lata od tej kwoty MZO spłaci z własnego, wypracowanego dochodu. Jest jednak wymóg finansowego zabezpieczenia wykonania tej inwestycji i na to potrzebuje upoważnienie państwa radnych, aby móc podpisać na tę kwotę weksel, że w razie czego ręczymy spłatę tego. Taki wymóg stawia m. in. Unia Europejska.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego. Radni jednogłośnie, 4 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

- powołania Zespołu Opiniodawczego o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.
Burmistrz udzielił wyjaśnień, że do 30 czerwca można było zgłaszać kandydatów na ławników. Oznajmił, że zgłosiło się do naszej gminy 6 kandydatów do Sądu Rejonowego w Gostyniu: Małgorzata Augustyniak, Zbigniew Domański, Dorota Goll, Jerzy Linkiewicz, Maria Pazoła, Czesław Witek. do Sądu Pracy nie zgłoszono żadnego kandydata. Wybierany będzie 1 ławnik spośród 6 kandydatów. Kandydat musiał we własnym zakresie wystąpić do ministerstwa o informację o niekaralności, co kosztowało 50 zł. Kiedyś urząd pokrywał te koszty, ale przepisy się zmieniły. Teraz należy powołać zespół, który ma przedstawić na sesji Rady swoją opinie o zgłoszonych kandydatach, zwłaszcza w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie. Należało też zasięgnąć od właściwych organów policji informacji o kandydatach na ławników. Zespół zbierze się na jednym spotkaniu, na którym wyda opinię.
Burmistrz poprosił o podanie chętnych osób, które zostałyby członkami tego zespołu. Dodał, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa zaproponowała kandydatury radnej Gabrieli Majchrzak oraz radnego Janusza Kapłona.
Podana została kandydatura Katarzyny Dytrych, która to została zaakceptowana przez komisję.
Burmistrz poinformował, że głosowanie odbędzie się na kolejnej sesji, najprawdopodobniej w październiku, na której najpierw zespół przedstawi swoją opinię o kandydatach i spośród tych osób wybrana zostanie 1 osoba do Sądu Rejonowego w Gostyniu, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy nikt.
Sekretarz gminy wyjaśnił, że kandydaci na ławników do Sądu Pracy mogli zostać zgłoszeni jedynie przez związek zawodowy lub organizację pracodawców, a żaden z naszych kandydatów nie został zgłoszony przez te podmioty.
Burmistrz oznajmił, że gmina zwróciła się z pismem do Sądu Okręgowego, aby wyjaśnić co zrobić w takiej sytuacji. Przyszła odpowiedź, że nie należy podejmować żadnych dodatkowych działań, ale należy wybrać tylko tego jednego ławnika, a więc gmina Pogorzela nie będzie mieć swojego ławnika w Sądzie Pracy.

- upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli,
Burmistrz omówił cel wprowadzania tej uchwały, oznajmił, że precyzuje ona to, kto ma upoważniać przewodniczącego np. do wyjazdów służbowych. Do tej pory nie było takiej potrzeby, ponieważ Przewodniczący nigdzie nie wyjeżdżał, ale kiedyś może zajść taka potrzeba, że będzie to wiceprzewodniczący.
Przewodniczący Krzysztof Rybka odczytał uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pogorzeli jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Radni jednogłośnie 4 głosami, pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.

- uchylająca uchwałę Nr V/30/2007 Rady miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
Burmistrz oznajmił, że uchwała ta jest ściśle powiązana z kolejną, która będzie opiniowana. Wyjaśnił, że nastąpiła drobna korekta w załączniku graficznym do tej uchwały, ponieważ firma Domrel, która planuje u nas postawienie elektrowni wiatrowych po konsultacjach w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu musiała wprowadzić pewne zmiany, ponieważ istnieje wymóg, aby wiatrak stał w odległości 500 m od wszelkich obiektów, zabudowań. Przedtem odpowiednie odległości nie były zachowane w związku z tym firma dokonała korekty swoich projektów, zmieniła rozmieszczenie wiatraków zgodnie z wymogami, dlatego też nastąpiły drobne zmiany w załączniku graficznym do uchwały. Właściciele gruntów pozostają ci sami, ale umiejscowienie wiatraków się zmienia. Pewna część rolników nie podpisała również umów z ta firmą i te zmiany powiązane są także z tym faktem. Poprzednia uchwała zostaje uchylona i podjęta nowa, ze zmienionym załącznikiem graficznym.
Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało jednomyślnie 4 radnych.

- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela,
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela
został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji jak stanowi załącznik nr 7 do uchwały, a następnie jednomyślnie 4 głosami pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

- przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013,
Burmistrz poinformował, że podpisana została umowa z firmą Avil z Poznania, w związku z czym opracowywanych jest kilka projektów, na które wnioski unijne gmina chce poskładać, aby uzyskać dofinansowanie. Uaktualniony musi zostać Plan Rozwoju Lokalnego, tworzony jest Wieloletni Plan Finansowy, Wieloletni Plan Inwestycyjny, wnioski złożone są również na te zadania, które w powyższym planie zostały ujęte. Z wcześniejszego planu zostały usunięte te wnioski, które udało się zrealizować o raz te, które nie dotyczyły terenów gminnych, ale powiatowych. Poza tym pewne zadania zostały tez dodane, odbyło się spotkanie w tej sprawie, na którym wytypowano m.in. zadania, na których realizację gmina chciałaby pozyskać środki unijne.
Burmistrz przedstawił kolejne zadania jak stanowi załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007-2013 – załącznik nr 12 do protokołu.
Radna Grażyna Bogusławska zwróciła uwagę, że warto byłoby dokonać zamiany przebudowy ulicy Słonecznej w Pogorzeli na przebudowę ulicy Polnej w Pogorzeli.
Burmistrz zauważył, że zadnie jakim jest przebudowa ulicy Dworzec może zostać odłożone na dalszy etap, ponieważ działki tam zostały dopiero sprzedane i zanim powstaną budynki upłynie trochę czasu, a w tej chwili jest tam bruk i dojazd twardą drogą , dlatego przebudowę ulicy Dworzec można by zamienić na przebudowę ulicy Polnej.
Burmistrz poinformował, że radna Gabriela Majchrzak na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa wnioskowała o ujęcie w planach budowy chodnika od przystanku do gospodarstwa rolnego w Bielawach Pogorzelskich. Burmistrz wypowiedział się, że droga w Bielawach nie jest drogą gminną i to zadanie powinno być wykonane przez powiat. Zauważył, że chodnik ten nie byłby często uczęszczany, jednak jeśli radni pozytywnie zaopiniują budowę tego chodnika wówczas będzie to musiało być w planie ujęte, ale możliwości budżetowe tego nie wytrzymają i będą musiały nastąpić przesunięcia zadań na kolejne lata. Zaznaczył, że musiałoby być to wykonane w porozumieniu z powiatem, gdyż droga nie jest gminna i w związku z tym nie uda się uzyskać na to środków z zewnątrz. Gmina będzie musiała to wykonać ze środków własnych lub przeznaczyć na to pieniądze, które co roku gminie przekazuje powiat, ok. 20, 30 tys. zł.
Głos zabrał przewodniczący komisji, który zauważył, że chodnik ten nie musiałby być dużej szerokości i że można go ująć w tych planach.
Następnie Burmistrz wspomniał o budynku Kościoła Ewangelickiego. Zauważył, że jest to budynek, który stoi i niszczeje. Zwrócił się do radnych z prośba o zastanowienie się, co ewentualnie można byłoby zrobić z tym budynkiem. Oznajmił, że była tam planowana sala gimnastyczna dla ZSOiZ, jednak zadecydowano o postawieniu hali namiotowej. Budynek był wtedy remontowany, położono nowy dach, podłogę, wprawiono okna. Burmistrz zaproponował, aby przejść się tam na posiedzeniu jednej z komisji, aby obejrzeć budynek. Poinformował, że rozmawiał z księdzem kanonikiem Hieronimem Muczkiem, któremu proponował zaadaptowanie obiektu na dom pogrzebowy, jednak ksiądz odmówił. Burmistrz dodał, że jest to zabytek, kościół poniemiecki, który prawnie został przejęty przez gminę na własność. Gmina bowiem wystąpiła z pismem do biskupa ewangelickiego w Poznaniu, aby zajęli się remontem budynku, a jeśli go nie chcą wówczas niech przekażą go na własność gminy, która zajmie się jego odnową. Przyszła odpowiedź od biskupa o rezygnacji z tego obiektu, ponieważ nie mają na naszym terenie wyznawców o przekazaniu go na własność gminy.
Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013 jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 radnych.

- zmian w budżecie na rok 2007,
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie i zmiany w nim zachodzące omówiła Skarbnik Gminy Teresa Lempach jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały radni głosowali jednomyślnie 4 głosami.


- zwolnień w podatku od nieruchomości,
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi tu o zwolnienie z podatku Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ w ostatniej uchwale w tej sprawie te placówki nie zostały ujęte.
Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości jak stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały głosowało jednomyślnie 4 radnych.
Ad.6 Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrał radny Andrzej Gadziński, który zwrócił uwagę na potrzebę wykonania chodnika po obydwu stronach drogi prowadzącej do kościoła, zauważył, że chodnik ten znajduje się w złym stanie.
Radna Katarzyna Dytrych przekazała wnioski złożone jej przez mieszkańców: Ochli, którzy proszą o oczyszczenie Ochelki oraz Głuchówka, którzy maja problem z linia telefoniczną wiszącą za nisko, która blokuje swobodny wjazd dużym maszynom rolniczym na pola.
Radny Andrzej Gadziński zwrócił uwagę na sprawę powodzi ulicy Błonia w momentach dużych opadów. Odbyła się rozmowa, w trakcie której uznano, że będzie trzeba zaradzić temu problemowi w przyszłości, ponieważ jest to za bardzo uciążliwe.
Burmistrz poinformował radnych o zakończeniu szukania gazu, odnaleziono zbyt małe ilości przemieszane z dolomitami, także ten punkt się nie nadaje do przemysłowego użytkowania, ale będzie wiercony drugi odwiert, ponieważ wystąpiono już o zgodę. Oznajmił, że zakończono budowę drogi w Bułakowie, przeprowadzono także spryski w czterech miejscowościach: w Głuchowie, Gumienicach, Bułakowie i między Wziąchowem a Małgowem. Przypomniał, że podpisano umowę z firmą Avil na wykonanie dokumentacji. Oznajmił, że wykonano parking przy cmentarzu w Pogorzeli. Poinformował, że wystąpił z wnioskiem o nagrodę dla Towarzystwa Niepełnosprawnych w Pogorzeli, a także, że zlecono opracowanie dokumentacji na oświetlenie w parku i na gniazdo prądowe. Przypomniał, że za tydzień odbędą się dożynki gminne. Poinformował również radnych, że gmina nie powinna odmówić ulgi osobom, które uzyskały na daną inwestycję środki z Unii Europejskiej np. na budowę płyty gnojowej. Zaznaczył jedynka, że gdy gmina udzieli ulgi, wówczas rolnik musi zwrócić uzyskane na to środki unijne, nie może korzystać z dwóch dofinansowań. Przedstawił treść pisma skierowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jak stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Następnie burmistrz przekazał zaproszenie na Dni Kukurydzy połączone z pokazem maszyn rolniczych, które organizowane są 7 września br. przez Zakład Hodowli Roślin w Szelejewie. Oznajmił także, że zlecono opracowanie programu, aby gmina mogła skorzystać ze środków na utylizację azbestu. Burmistrz wypowiedział się, że na ostatniej sesji prosił o zastanowienie się nad kandydatami do uhonorowania wyróżnieniem „Zasłużony dla Gminy Pogorzela”, a następnie przedstawił swoje kandydatury: Zdzisław Kowalczyk, Józef Konarczak, Marzena Bartkowiak i prosił o wzięcie ich pod uwagę.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 16.00 zamknął posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.


Protokołowała:
Ewa DorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional