Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2007

Protokół Nr 2/2007

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

Protokół Nr 2/2007

z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
odbytego w dniu 22 lutego 2007r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Sekretarz Gminy Jerzy Hejduk, reprezentant Gminy Pogorzela w Izbach Rolniczych w minionej kadencji Grzegorz Mikołajczyk, Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Dróg Mirosława Kostórkiewicz, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Sierszulska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z przebiegu działalności reprezentantów Gminy Pogorzela
w Izbach Rolniczych minionej kadencji.
3. Ocena utrzymania zimowego dróg, ulic i placów na terenie gminy.
4. Opinia na temat sprzedaży działki nr 60/2 przy ulicy Gostyńskiej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2007 rok,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
6. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1 Otwarcie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Gabriela Majchrzak o godzinie 13:00 dokonała otwarcia posiedzenia, powitała wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu.

Ad.2 Sprawozdanie z przebiegu działalności reprezentantów Gminy Pogorzela w Izbach Rolniczych minionej kadencji.
Wiceprzewodnicząca Komisji poprosiła Pana Grzegorza Mikołajczyka reprezentanta Gminy Pogorzela w Izbach Rolniczych o przedstawienie sprawozdania z przebiegu działalności w minionej kadencji. Pan Grzegorz Mikołajczyk przedstawił powyższe sprawozdanie. Poinformował
o zorganizowanych w Lesznie szkoleniach dla rolników dotyczących posługiwania się środkami chemicznymi oraz prowadzenia kombajnów zbożowych. Mówił o zorganizowanych dwa lata temu spotkaniach w salach wiejskich, na których udzielana była pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz wniosków Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego. Zaznaczył, że spotkania te przyniosły oczekiwane efekty, w tym roku wnioski zostały samodzielnie wypełnione przez rolników. Dodał, że jeśli chodzi o wypełnianie tych wniosków, w porównaniu z innymi gminami, Pogorzela wypadła bardzo dobrze. Oznajmił też, że członkowie Izby Rolniczej wyjechali na konferencje do Francji, której celem było pozyskanie nowych doświadczeń w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Uczestniczyli w niej członkowie z różnych krajów Europy: Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy i Łotwy. Powiedział również, że odbyło się spotkanie w sprawie problemu górki świńskiej. Na spotkaniu członkowie rozpatrując program przedstawiony przez wiceministra rolnictwa rozwiązania systemowego, doszli do wniosku, iż nie daje on skutku. Pan Grzegorz Mikołajczyk poinformował, że producenci rolni będą mogli ubiegać się
o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach: pomocy dla producentów rolnych, którzy w 2006 roku ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą oraz w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dodał, że dopłaty do materiału siewnego wyniosą 25,00 zł do 100 kg materiału kwalifikowanego. Będą one udzielane przez Agencje Rynku Rolnego.
Burmistrz przedstawił radnym nazwiska członków Izb Rolniczych aktualnej kadencji. Odbyła się rozmowa na temat przeprowadzonych wyborów członków do Izb Rolniczych, a dokładnie na temat list wyborców. Radny Stefan Fabisiak zgłosił pewne nieścisłości, co do osób umieszczonych na listach wyborczych. Sekretarz Gminy wypowiedział się, że na dwa tygodnie przed wyborami rolnicy powinni sprawdzić listy wyborcze, jednak prawie nikt tego nie zrobił.

Ad.3 Ocena utrzymania zimowego dróg, ulic i placów na terenie gminy.
Kierownik Referatu Budownictwa, Planowania, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz Dróg Pani Mirosława Kostórkiewicz przedstawiła sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg, ulic i placów na terenie gminy
w sezonie 2006/2007 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Radny Krystian Turbański zaproponował, aby operatorowi zakupionej niedawno przez gminę kosiarko-odśnieżarki kupić jakieś zadaszenie lub kabinę, ponieważ podczas opadów nie można się schronić i człowiek musi moknąć.
Radny Janusz Kapłon zgłosił zapytanie o to, czy droga łącząca Małgów
z Wziąchowem jest drogą powiatową, ponieważ w czasie opadów śniegu droga ta nie była odśnieżona i mieszkańcy mieli problemy z dojazdem do pracy. Pani Mirosława Kostórkiewicz odpowiedziała, że jest to droga powiatowa. Oznajmiła, że powiat prowadzi inną akcję zimową – akcję oszczędnościową, zatem zajmuje się odśnieżaniem głównych odcinków dróg łączących powiat
z gminą, to znaczy np.: wszystkie wyloty z Pogorzeli znajdują się w tak zwanym wyższym standardzie, a pozostałe inne nie są już tak ważne. Zaznaczyła,
że Pogorzela jako gmina, zimowe odśnieżanie dróg prowadzi na terenie całej gminy, nie pomija dróg powiatowych, prowadzi po prostu akcje zimową.
Radny Krystian Turbański dodał, że sprzęt, który powiat przysłał do odśnieżania dróg był za słaby i ciągnik nie mógł sobie poradzić z ilością śniegu. Radny poprosił też o zwrócenie uwagi na stojącą w czasie opadów wodę na ulicach
i zgłosił, aby jakoś temu zaradzić. Burmistrz odpowiedział, że w tym celu zostaną wysyłani pracownicy, którzy odpowiednie miejsca przekopywać będą łopatami.
Radny Krystian Turbański zapytał o to, kto zajmuje się odśnieżaniem drogi łączącej Pogorzele z Gostyniem, zwrócił uwagę, że w czasie dużych opadów śniegu ta droga również była zaniedbana. Burmistrz oznajmił, że zajmuje się tym firma „DROGBUD – GOSTYŃ”, z którą powiat podpisał umowę i to ona odpowiada za stan tych dróg w czasie opadów.

Ad.4 Opinia na temat sprzedaży działki nr 60/2 przy ulicy Gostyńskiej.
Burmistrz poinformował radnych, że zgłosił się chętny na kupno działki nr 60/2 przy ulicy Gostyńskiej. Zainteresowany chciałby tam założyć firmę dostawczą. Działka jest dla niego atrakcyjna ze względu na wielkość i położenie przy drodze powiatowej. Burmistrz oznajmił, że jest to działka o wielkości 50, 60 arów, która kosztowałaby w granicach 50 lub 60 tysięcy złotych. Zaznaczył,
że byłaby to inwestycja korzystna, wiążąca się z wpływami do kasy gminy. Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o zaopiniowanie możliwości przeprowadzenia przetargu na tę działkę. Odbyło się głosowanie, w wyniku którego radni pozytywnie zaopiniowali powyższą propozycję.

Ad.5 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Sierszulska przybliżyła radnym działalność tejże Komisji. Wymieniła wszystkich członków, a także omówiła zakres prac, którymi Komisja się zajmuje. Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. Następnie Pani Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.
Przewodnicząca wyjaśniła, że środki na działalność Komisji pozyskiwane są
z koncesji na sprzedaż alkoholi. Odbyła się rozmowa na temat punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Pani Renata Sierszulska oznajmiła, że na terenie gminy określa się limit punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Poproszono Pana Włodzimierza Kulskiego, aby przedstawił radnym jak w tej sprawie kształtuje się sytuacja na terenie naszej gminy. Oznajmił, że limit wynosi 25 punktów, z których 24 zostało wykorzystanych, przedstawił ile wynosi koncesja na sprzedaż poszczególnych alkoholi: piwo – 520,00 zł, wino – 520,00 zł, alkohol wysokoprocentowy – 2 100,00 zł.
Radny Stefan Fabisiak zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącej, ile wynosi wynagrodzenie członków Komisji. Pani Renata Sierszulska wyjaśniła,
iż członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za posiedzenie komisji oraz dodatkowo, każdorazowo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za spotkanie
z osobami nadużywającymi alkoholu oraz kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Radny zapytał również o to, co podlega kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz jaka jest skuteczność działalności tej Komisji. Pani Renata Sierszulska wyjaśniła, że sprawdza się czy w widocznych miejscach umieszczone są właściwe tabliczki z napisami oraz czy dany punkt posiada koncesje. Dodała, że karą za niestosowanie się do przepisów może być kara pieniężna, która wynosi 50,00 zł lub cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholi. Przewodnicząca oznajmiła, że często gdy Komisja udaję się na kontrolę do jednego punktu inne zostają już w tym czasie o tym poinformowane i przygotowują się odpowiednio do kontroli . Niestety nie ma wówczas efektu zaskoczenia i nie przynosi to skutku. W związku z czym Pani Sierszulska zwróciła się z prośbą do zgromadzonych, by w razie kontroli nie rozgłaszać tego dalej.

Ad.6 Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz poinformował radnych o spotkaniu ze szczecińska firmą „Domrel”
w sprawie budowy siłowni wiatrowych na terenie Gminy Pogorzela. Podobnie jak w innych miejscowościach najpierw muszą zostać wykonane pomiary siły wiatru. To, czy powstaną siłownie nie jest jeszcze pewne. Burmistrz oznajmił, że wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, kosztów zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pogorzela oraz sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz przekonywał, że jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, będzie się wiązać z dużymi wpływami do kasy gminy. Także rolnicy i właściciele gruntów skorzystają
w przypadku powstania wiatrowni. Ziemia zostanie od nich wydzierżawiona.
Radna Maria Kaczmarek zwróciła się z zapytaniem czy budowa siłowni będzie wiązała się z jakimiś szkodliwymi skutkami dla naszego terenu. Burmistrz odpowiedział, że dla nas jest to w pełni bezpieczne, szkodliwe może to być jedynie dla ptaków, jeśli mają tu swoje trasy lotów. Komisja jednogłośnie wyraziła poparcie i zgodę na podpisanie z firmą wstępnego porozumienia.
Burmistrz oznajmił radnym, że spotkał się z Panem Józefem Konarczakiem i gościem z Belgi, który proponuje naszym rolnikom hodowle Błękitnego Bydła Belgijskiego i gwarantuje wysokie ceny skupu. Burmistrz został zapewniony,
że hodowla jest opłacalna, poza tym istnieje możliwość sprowadzenia z Belgii jałówek już zacielonych, z tym, że jedna sztuka to koszt ok. 4 000,00 zł.
Burmistrz poinformował, że nie ma jeszcze wyników badań mammograficznych i jaskry. Oznajmił również, że na terenie Pogorzeli trwa obcinanie gałęzi przez energetykę.
Następnie Burmistrz przedstawił wniosek, jaki wpłynął od proboszcza parafii pogorzelskiej, który zwraca się z prośbą o dofinansowanie założenia chodnika na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli oraz zagospodarowania parkingu wokół cmentarza. Burmistrz zgłosił możliwość rozbicia tej inwestycji na dwa lata. Poinformował też, iż Komenda Miejska Policji w Lesznie zwróciła się z prośbą o przekazanie środków finansowych na zakup dwóch łodzi motorowych przeznaczonych dla zabezpieczenia sezonu letniego akwenów wodnych terenu powiatu leszczyńskiego. Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez Komisje.
Radnym przedstawiony został też wniosek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pogorzela o zwiększenie budżetu biblioteki o kwotę 3 000,00 zł potrzebną
na remont klatki schodowej. Burmistrz poprosił radnych o wzięcie tego wniosku pod uwagę.
Burmistrz omówił też stan działań w sprawie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Oznajmił, że są już gotowe wszystkie plany, kosztorysy, został też podpisany wniosek o pozwolenie budowy. Burmistrz powiedział, że niepokojąca jest sytuacja gminy Krobia, która wraz z naszą gminą znajduje się w Funduszu Spójności, jednak nie posiada jeszcze nawet planów budowy. Poinformował też radnych, że do tej pory sprawami budowy kanalizacji i oczyszczalni zajmował się zatrudniony przez gminę konsultant Pan Koziński z Międzyrzecza i współpraca z nim będzie kontynuowana, tak aby była osoba, która na bieżąco będzie zajmować się tymi sprawami.
Następnie Burmistrz przedstawił treść odpowiedzi na pismo wysłane
do Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w okolicach Pogorzeli. PAA wypowiedziała się,
że składowisko nie zagrażałoby ekologicznym warunkom rejonu, że jego lokalizacja nie spowodowałaby strat ekonomicznych dla miejscowej społeczności, wręcz przeciwnie – byłaby korzystną szansą dla regionu
ze względu na utworzenie dużej liczby dobrze płatnych miejsc pracy. Burmistrz powiedział również, iż PAA zapewnia, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie nie zostaną podjęte bez zgody władz lokalnych.
Następnie Burmistrz przedstawił zebranym stanowisko Wojewody Wielkopolskiego w sprawie złożenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Sierszulskiego oświadczenia majątkowego z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Oznajmił, że rada może podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu, a jeśli to nie nastąpi 13 marca odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który pozwoli na uzyskanie odpowiedzi w tej sprawie. Radni zadecydowali czekać i nie podejmować żadnej uchwały.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad wiceprzewodniczaca Komisji Gabriela Majchrzak podziękowała wszystkim za przybycie i o godzinie 14.50 zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa.


Protokołowała: Ewa DorczykInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional