Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2007

Protokół Nr 2/2007

Numer protokołu: 2
Rok: 2007

Protokół Nr 2/2007

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego
w dniu 20 lutego 2007r.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk, Sekretarz Gminy Jerzy Hejduk, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli Lidia Wytykowska, Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Pogorzeli Renata Tuszyńska, Inspektor d/s Kultury, Kultury Fizycznej, Handlu, Ochrony p-poż. i Ochrony Informacji Niejawnych Włodzimierz Kulski, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Sierszulska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przegląd Domu Kultury i Biblioteki Publicznej MiG – sprawozdanie
z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2006.
3. Sprawozdanie z dotacji pozarządowych za rok 2006.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad.1 Otwarcie.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka o godzinie 12:00 dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu. Pierwsza część posiedzenia odbyła się w sali
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

Ad.2 Przegląd Domu Kultury i Biblioteki Publicznej MiG – sprawozdanie
z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2006.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli Lidia Wytykowska złożyła sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2006 jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie Pani Dyrektor zapoznała obecnych
z koncepcją pracy M-GOK w Pogorzeli na rok 2007 jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk zgłosił, aby w miesiącu lipcu lub sierpniu uwzględnić
w powyższym planie wakacyjny turniej wsi w piłkę nożną, który kilkakrotnie już się odbył i cieszył się dużym zainteresowaniem. Burmistrz zaznaczył,
że jeśli zgłosi się duża ilość chętnych turniej ten może zostać rozłożony na dwa lub trzy weekendy wakacyjne. Zwrócił uwagę, że można też zorganizować innego rodzaju rozgrywki sportowe.
Burmistrz zgłosił też zastrzeżenie do punktu 16 koncepcji pracy M-GOK
w Pogorzeli : Wakacyjne Gminne Potyczki Rodzinne (co roku w innej wsi), aby nie zmieniać dotychczasowej tradycji i pozostawić wioskom do organizacji imprezy, które odbywają się w poszczególnych miejscowościach co roku. Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż niektóre wioski organizując corocznie
te same imprezy, wiedzą już jak je zorganizować, ponadto mają do tego celu odpowiedni teren, miejsce na ich przeprowadzenie.
Radny Krzysztof Rybka zauważył, że nie wszystkie wioski posiadają fundusze na to, aby zorganizować taką imprezę.
Dyrektor Lidia Wytykowska zaznaczyła, że chciała w ten sposób wprowadzić trochę urozmaicenia i zmobilizować do współpracy wszystkie wioski.
Następnie został poruszony temat Dni Ziemi Pogorzelskiej. Pani Lidia Wytykowska zapytała o to, czy zabawa taneczna w tych dniach odbyć się ma
w sobotę, czy też w niedziele. Burmistrz zaproponował, aby sobotni dzień wypełniony został rozgrywkami sportowymi, z kolei wieczorem impreza może zostać przeniesiona na rynek, gdzie zorganizuje się zabawę taneczną. Zwrócił uwagę na fakt, że do prowadzenia imprezy na rynku zaprosić można miejscowe zespoły.
Radni dyskutowali też na temat mających w tym czasie wystąpić zespołów muzycznych. Radny Andrzej Gadziński zapytał o planowany występ cygańskiego zespołu „Don Vasyl”. Dyrektor Lidia Wytykowska odpowiedziała, że umowa, co do występu, została już podpisana, w związku z czym zespół ten wystąpi podczas trwania Dni Ziemi Pogorzelskiej.
W dalszej części rozmowy Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zwrócił się z zapytaniem do Pani Dyrektor, czy w Ośrodku wystawiane są rękodzieła naszych miejscowych artystów. Choć udzielona odpowiedź była pozytywna radni uznali, że tego rodzaju wystawy powinny być organizowane częściej. Pan Krzysztof Rybka zaznaczył, że w naszej gminie jest wiele osób, które mogą poszczycić się swoimi rękodziełami. Zwrócono choćby uwagę na takie osoby jak: Czesław Ptak, Marek Ratajczyk, Andrzej Opaliński.
Burmistrz zaproponował, aby zorganizować wystawę fotograficzną, na której eksponowane byłyby stare zdjęcia Pogorzeli. Radna Grażyna Bogusławska zaznaczyła, że potrzebne do tego celu sztalugi można wypożyczyć ze szkoły podstawowej.
W podsumowaniu tej części rozmowy Dyrektor Lidia Wytykowska wypowiedziała się, że choć wystawy są organizowane postara się, aby było ich więcej.
Burmistrz Piotr Curyk poinformował zebranych, że w przyszłym roku Pogorzela obchodzić będzie 550 rocznice otrzymania praw miejskich, w związku z czym można połączyć te obchody z obchodami Dni Ziemi Pogorzelskiej. Radni zwrócili uwagę, że do udziału w uroczystości zaprosić można bractwa rycerskie, właścicieli powozów konnych.
Burmistrz zgłosił też możliwość organizacji obchodów rocznicowych strajku szkolnego mającego miejsce w Pogorzeli w latach 1906-1907. Burmistrz uznał, że warto przypomnieć i nagłośnić to wydarzenie, które jest chwalebne dla naszej gminy. Można to zrobić przy okazji obchodów 30lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Pogorzeli. Radna Grażyna Bogusławska zwróciła uwagę na fakt, że wydawana jest książeczka dotycząca tego tematu.
Radny Krzysztof Rybka ponownie zaproponował zorganizowanie przez Panią Dyrektor rozgrywek „kopa”, które odbywać by się mogły w restauracji M-GOK.
Następnie Burmistrz przedstawił radnym wnioski złożone przez Dyrektor
M-GOK tzn. prośbę o założenie na scenie krat w celu zabezpieczenia sprzętu grającego, która rozpatrzona została przez radnych pozytywnie oraz wniosek
o cały etat dla akustyka. Burmistrz wypowiedział się, że wniosek ten może zostać rozpatrzony przy podziale nadwyżki budżetowej.
Pani Lidia Wytykowska zwróciła się również z prośbą o usunięcie w M-GOK starego ekranu ze sceny, który jest zniszczony i zajmuje zbyt dużo miejsca. Dyrektor zaznaczyła, że Ośrodek posiada nowy większy ekran. Radni pozytywnie rozpatrzyli powyższą prośbę.
Dalej Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka poprosił Panią Kierownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli o złożenie sprawozdania z działalności BPMiG za rok 2006. Pani Renata Tuszyńska przedstawiła sprawozdanie jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pani Kierownik zgłosiła, że biblioteka posiada za mało miejsca i w tym celu chciała pozyskać dodatkowe pomieszczenie jako magazyn, jednak jak na razie to się nie udało. Burmistrz zaproponował, aby ubytkować zdezaktualizowany księgozbiór. Pani Renata Tuszyńska zapowiedziała, że w maju przewidziana jest inwentura, w czasie której planuje się usunięcie nieprzydatnych książek.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski zwrócił się do Pani Kierownik z zapytaniem o to, ile potrzeba pieniędzy, aby odnowić księgozbiór biblioteki. Pani Renata Tuszyńska odpowiedziała, że są to ogromne pieniądze.
W ostatnim roku za kwotę 8 500,00 zł biblioteka zakupiła 300 książek popularnonaukowych, potrzeby są znacznie większe, jednak nie ma na ten cel środków finansowych. Radny Krzysztof Rybka zapytał czy szkoły pomagają finansowo. Stwierdzono, że Szkoła Podstawowa udziela większej pomocy finansowej niż Gimnazjum. Burmistrz zauważył, że te koszty należy rozpisać
w budżecie szkoły i wtedy będą na pewno uwzględniane.
Radna Grażyna Bogusławska zgłosiła, że godziny otwarcia biblioteki są niedostosowane do potrzeb niektórych mieszkańców Gminy, którzy zwrócili się do radnej z prośbą o ich wydłużenie lub zmianę. Renata Tuszyńska Kierownik Biblioteki wypowiedziała się, że godziny, w których czynna jest biblioteka są wystarczające i niestety nie ma możliwości dostosowania się do zapotrzebowań wszystkich czytelników. Zaznaczyła jednak, że rozważana jest zmiana godzin otwarcia w sobotę, biblioteka byłaby wówczas czynna od godziny 9:00
do 13:00. Jeśli frekwencja będzie większa niż w godzinach popołudniowych wówczas te godziny otwarcia mogą zostać zachowane.
Krzysztof Rybka Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że biblioteka mogłaby posiadać własną stronę internetową. Pani Renata Tuszyńska wypowiedziała się jak najbardziej pozytywnie na temat tego pomysłu.
Dalsza część rozmowy dotyczyła działalności pogorzelskiego teatru. Radna Katarzyna Dytrych oznajmiła, że teatr będzie miał okazję zaprezentować się
i wystąpić podczas dożynek powiatowych, dzięki czemu stanie się elementem promocji naszej gminy. Dyrektor Lidia Wytykowska zaznaczyła, że teatr występując na okolicznościowych uroczystościach zyskuje bardzo pochlebne opinie.
Na powyższym spotkanie w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Pogorzeli zakończono.

Ad.3 Sprawozdanie z dotacji pozarządowych.
Dalsza część posiedzenia odbyła się w sali Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka poprosił Pana Włodzimierza Kulskiego o złożenie sprawozdania z dotacji pozarządowych za rok 2006. Pan Włodzimierz Kulski przedstawił powyższe sprawozdanie jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4 Zaopiniowanie uchwał w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. Następnie Pani Renata Sierszulska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez radnych.

Ad.5 Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz poinformował radnych o spotkaniu ze szczecińska firmą „Domrel”
w sprawie budowy siłowni wiatrowych na terenie Gminy Pogorzela. Podobnie jak w innych miejscowościach najpierw muszą zostać wykonane pomiary siły wiatru. To, czy powstaną siłownie nie jest jeszcze pewne. Burmistrz oznajmił, że wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, kosztów zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pogorzela oraz sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz przekonywał, że jeżeli inwestycja zostanie zrealizowana, będzie się wiązać z dużymi wpływami do kasy gminy. Także rolnicy i właściciele gruntów skorzystają
w przypadku powstania wiatrowni. Ziemia zostanie od nich wydzierżawiona. Komisja jednogłośnie wyraziła poparcie i zgodę na podpisanie z firmą wstępnego porozumienia.
Następnie Burmistrz przedstawił treść odpowiedzi na pismo wysłane do Państwowej Agencji Atomistyki w sprawie składowania odpadów promieniotwórczych w okolicach Pogorzeli. PAA wypowiedziała się,
że składowisko nie zagrażałoby ekologicznym warunkom rejonu, że jego lokalizacja nie spowodowałaby strat ekonomicznych dla miejscowej społeczności, wręcz przeciwnie – byłaby korzystną szansą dla regionu
ze względu na utworzenie dużej liczby dobrze płatnych miejsc pracy. Burmistrz powiedział również, iż PAA zapewnia, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie nie zostaną podjęte bez zgody władz lokalnych.
W dalszej części posiedzenia Burmistrz przedstawił wniosek, jaki wpłynął
ze strony Dyrekcji Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli, która zwraca się
z prośbą o wyjaśnienie powodu pomniejszenia budżetu placówki na rok 2007.
Burmistrz mówił o planie wykonania przeciwdymowej klatki schodowej, na co przewidziane jest 6 000,00 zł w budżecie Przedszkola jak również o potrzebie wymiany pieca węglowego na gazowy oraz okien w kuchni.
Wpłynął również wniosek od proboszcza parafii pogorzelskiej z prośbą
o dofinansowanie założenia chodnika na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli oraz zagospodarowania parkingu wokół cmentarza. Burmistrz zgłosił możliwość rozbicia tej inwestycji na dwa lata. Poprosił radnych o wzięcie tych wniosków pod uwagę.
Radny Andrzej Gadziński zgłosił potrzebę nawiezienia żużlu na odcinek drogi: „kąty” – Błonie. Burmistrz wypowiedział się, iż w tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ plan budowy nowej kanalizacji obejmuje również te tereny
i wykonana praca okazałaby się nadaremną. Informacje tę potwierdził, poproszony w tym celu Pan Krzysztof Surma, zajmujący się sprawą budowy kanalizacji ściekowej.
Radny Andrzej Gadziński, mimo, iż należy to do obowiązków powiatu wystąpił z prośbą o obcięcie gałęzi drzew na ulicy Błonie. Zwrócono również uwagę na fakt, że w czasie dużych opadów deszczu ulica Błonie zostaje zalana ze względu na zamuloną kanalizacje deszczową, która powoduje powódź.
Burmistrz poinformował radnych, że 23 lutego został zaproszony na spotkanie dotyczące Funduszu Poręczeń Kredytowych. Wyjaśnił, że jest to fundusz poręczeniowy, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów, pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nie posiadający wymaganych przez bank zabezpieczeń mogą zgłosić się tam
o pomoc. Burmistrz oznajmił, że Fundusz wnosi o zwiększenie udziałów w ich spółce. Stwierdził, że nadwyżka budżetowa gminy nie jest duża i na wszystkie cele nie wystarczy, ale zaznaczył, że działalność tego funduszu jest pomocna
i stanowi wsparcie dla naszych przedsiębiorców.
Burmistrz oznajmił radnym, że spotkał się z Panem Józefem Konarczakiem
i gościem z Belgi, który proponuje naszym rolnikom hodowle Błękitnego Bydła Belgijskiego i gwarantuje wysokie ceny skupu. Burmistrz został zapewniony,
że hodowla jest opłacalna, poza tym istnieje możliwość sprowadzenia z Belgii jałówek już zacielonych, z tym, że jedna sztuka to koszt ok. 4 000,00 zł.
Następnie głos zabrał Eugeniusz Sierszulski Przewodniczący Rady Miejskiej, który przedstawił zebranym stanowisko Wojewody Wielkopolskiego w sprawie złożenia przez Przewodniczącego oświadczenia majątkowego z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Oznajmił, że rada może podjąć uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu, a jeśli to nie nastąpi 13 marca odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który pozwoli na uzyskanie odpowiedzi w tej sprawie. Radni zadecydowali czekać i nie podejmować żadnej uchwały.
Na powyższym o godzinie 14:55 posiedzenie Komisji Spraw Społecznych zakończono.


Protokołowała:

Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional