Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 3/2007

Protokół nr 3/2007

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

P r o t o k ó ł nr 3/2007


ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 23 stycznia 2007 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk
Sekretarz Gminy Pan Jerzy Hejduk
Pani Teresa Lempach - Skarbnik
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2. Budżet na 2007 rok.
3. Plan zagospodarowania Przestrzennego rejonów przeznaczonych pod nowe inwestycje (ul. Zielona, Borecka).
4. Informacja o sposobie załatwiania skarg i wniosków obywateli.
5. Zasady zatrudniania pracowników w administracji samorządowej.
6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży „Zima 2007”.
7. Wytypowanie radnego do pracy w Komisji Opiniującej przy Burmistrzu w zakresie współpracy projektów z organizacjami pozarządowymi.
8. Zaopiniowane projektów uchwał w sprawie:
-przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych pirotechnicznych charakterze widowiskowym,
-zaciągania zobowiązań finansowych,
-powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Cywilnego Pogorzeli,
-uchylenia uchwały nr I/7/06 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
9. Dyskusja

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu.
Do pkt. 2
Pan Eugeniusz Sierszulski Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Skarbnika Gminy Panią Teresę Lempach by wyjaśniła jak tworzy się budżet i skąd biorą się dane do budżetu.
Pani Teresa Lempach wyjaśniła, że budżet tworzony jest wg wzoru z ubiegłego roku i jest zwiększany o 1,9 % inflacji.
Wszystkie podatki są liczone na odpowiednich cyfrach i na podstawie tego planowane są wydatki. Następnie przedstawiła wyjaśnienia do bieżącego budżetu jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk uzupełnił wyjaśnienia Pani Skarbnik co następuje:
-budżet mamy zrównoważony – przedstawił zadania przewidziane do realizacji w 2007 roku po podziale nadwyżki budżetowej – jak stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Pani Lempach Teresa wyjaśniła, że nadwyżka budżetowa powstaje z wpłat dłużników na koniec roku i tych środków nie można wydać. Musi nastąpić ich podział.
Radna Gabriela Mjachrzak zgłosiła by w Bielawach Pogorzelskich zrobić podjazd i oświetlić teren tak by karetka pogotowia ratunkowego, która często przyjeżdża do Bielaw mogła wycofać i nawrócić.
Radna Bogusławski Grażyna zgłosiła że mieszkańcy Glinek i ulicy Żeromskiego zgłaszają by tam pobudować chodnik bo dzieci chodzą środkiem drogi i jest tam niebezpiecznie.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział zobaczymy, w którym miejscu pójdzie kanalizacja. Proponował też poczekać 3-4 lata aż kanalizacja ściekowa będzie zrobiona,
-na ulicy Prusa kanalizacja zaprojektowana jest środkiem drogi stąd w tej chwili warto poczekać a potem drogę zbudować.
Radny Krystian Turbański proponował przenieść Gospodarkę Komunalną na teren byłej mleczarni a obecny magazyn za kościołem przeznaczyć pod działki budowlane.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział budynki po mleczarni nie są przystosowane na magazyn a rzeczy które przywieźli Holendrzy i obecnie tam się znajdują zostaną posegregowane i uprzątnięte,
-jeżeli by ktoś kupił budynek po byłej mleczarni to może chciałby otworzyć jakąś lekką działalność,
-na ulicę Zieloną przeznaczyliśmy 92.000,00 zł, oprócz pana Kociałkowskiego wszyscy mieszkańcy ulicy Błonie zgodzili się na sprzedaż części gruntów od ulicy strony Zielonej.
Radny Krzysztof Rybka odpowiedział, że Zespół Szkół Ogólnokształcących czai się na teren po byłej mleczarni by przy współudziale Powiatu zrobić halę sportową.
Radny Turbański Krystian zapytał czy te zadania (ok. 500 tys.zł.), które Burmistrz przedstawił będą wykonane.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszowski odpowiedział zadania; które przedstawił Burmistrz nie są przedmiotem obecnego budżetu na 2007 rok, są to zadania które można wykonać ze środków finansowych powstałych z nadwyżki budżetowej.
Następnie zapytał czy ktoś z radnych ma jeszcze zapytania do przedstawionego budżetu na 2007 rok. Żadnych pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na rok 2007 z przedstawionymi zmianami. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok.
Do pkt. 3
Pan Marian Andrzejewski poinformował, że zgodnie z poleceniem Komisji Rady przeszedł do mieszkańców ulicy Błonie i jednocześnie właścicieli działek położonych przy ulicy Zielonej. Z jednym panem nie ma kontaktu i jeden nie wyraził zgody na piśmie bo powiedział, że jeżeli będzie obwodnica to on nie będzie miał spokoju. Wszyscy pozostali właściciele działek wyrazili zgodę, że odsprzedadzą część działek. Od ulicy Boreckiej trzeba by wykupić całe działki. Za cmentarzem na ulicy Boreckiej Gmina wykupiła jedną działkę z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą a można wykupić jeszcze więcej działek. Są tam gleby 5 i 6 klasy i nie zachodzi potrzeba przekształcania działek. Prąd byłby prowadzony od strony Borku i w razie awarii byłaby możliwość zasilania miasta z drugiej strony.
Radni po zapoznaniu się z przygotowaniami do wykupu gruntów, wykonania koncepcji przebiegu trasy i przygotowaniach do zlecenia planu zagospodarowania przestrzennego na rejon ulicy Zielonej oraz terenu pod działki inwestycyjno-przemysłowe w rejonie ulicy Boreckiej, pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt.
Do pkt. 4
Burmistrz Piotr Curyk powiedział skarg oficjalnych na piśmie w 2006 roku nie było. Informację z tych skarg składamy Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Radna Bogusława Grażyna powiedziała zgłosiło się starsze małżeństwo po pomoc w formie usług opiekuńczych ale 1 godzina kosztuje 12 – 13 złotych i jest to bardzo dużo bo liczą się do tego renty i emerytury oraz dochody dzieci.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział jest ustalona tabela w OPS i musimy spojrzeć w tabelę odpłatności, wiedzieć nazwisko, należy przeprowadzić wywiad społeczny. OPS jest zobowiązana drogą sądową ściągać alimentacje od dzieci. Możemy zwolnić dzieci od alimentacji, ale rada dyskutowała nad tym tematem i zdecydowała wprowadzić takie opłaty.
Radnu Krystian Turbański powiedział, zmarł Pan z ulicy Wałowej i Gmina pokrywała koszty, te koszty muszą być zwrócone.
Pani Lempach Teresa odpowiedziała że, Pani która zajęła się pogrzebem wypłacono zapomogę za trumnę, firmie „Hades”, małą wiązankę, wykopanie grobu, opłacono księdza i organistę.
Radny Krystian Turbański powiedział jest tam dom, Gmina płaciła a teraz trzeba wejść na hipotekę i obciążyć rodzinę.
Sekretarz Gminy Jerzy Hajduk odpowiedział, przekażemy sprawę do OPS i sprawdzimy.

Do pkt.5
Zasady Zatrudniania pracowników w administracji samorządowej przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Hajduk. Nabór pracowników organizowany jest zgodnie z przepisami poprzez udział w konkursie. Regulamin naboru umieszczony jest na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie.
Radny Krystian Turbański powiedział, w komisji nie ma nikogo z Rady.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, do komisji powołałem pracowników bo ja za nich odpowiadam i mogę wyciągnąć konsekwencje.
Do pkt. 6
Dyrektor M-GOK Lidia Wytykowska przedstawiła organizację czasu wolnego dla młodzieży „Zima 2007” wspólnie ze Szkołą Podstawową oraz Gimnazjum jak stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do protokołu.
Rady Krzysztof Rybka poinformował, że w LO w godz. od 14-tej do 17-tej otwarta jest sala gimnastyczna i tam odbywają się różne dyscypliny.
Burmistrz Piotr Curyk prosił o przedstawienie Programu Dni Pogorzeli by już przymierzyć się już do ich zorganizowania.
Dyrektor M-GOK poinformowała iż ma możliwość zaproszenia na dzień 17 czerwca br. zespół cygański juniora „Don Vasyla”. W budżecie Domu Kultury przewidziała 6.000,00 zł i brakuje 2.000,00 zł. Zapytała czy może zarezerwować termin 17 czerwca i poprosiła o wypowiedź radnych.
Pani Teresa Lempach powiedziała, Pani wyszła z propozycją i Rada ma jeszcze zatwierdzić środki.
Radny Rybka Krzysztof zwrócił uwagę, że takie występy zawsze były w sobotę.
Radna Gabriela Majchrzak i Stefan Fabisiak byli za tym by zaprosić cygański zespół (juniora) „Don Vasyl” ale o godzinie 19-tej tak żeby większość ludzi mogła uczestniczyć w występach.
Pani Lempach powiedziała, że można zaoszczędzić ze środków za które Dom Kultury wypożycza sprzęt.
Radny Krzysztof Rybka podpowiedział by nawiązać kontakt z tymi którzy przyjeżdżają z piwem, zamkiem dla dzieci, watą cukrową i by się środki uzbierały.
-proponował też by powrócić do gry w „Kopa”, chodzi o to by Pani Dyrektor zorganizowała a w restauracji mogłyby się rozgrywki odbyć.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział by Rada upoważniła do załatwienia zespołu a o środkach finansowych porozmawiamy później.
Radni wyrazili aprobatę by Dyrektor M-GOK czyniła starania o występ na Dniach Pogorzeli zespołu (juniora) „Don Vasyl”.
Do pkt. 7
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszowski poinformował, że do Rady wpłynęło pismo o wytypowanie radnego do pracy w Komisji Opiniującej przy Burmistrzu w zakresie współpracy projektów z organizacjami pozarządowymi..
Radni jednomyślnie do Komisji Opiniującej wytypowali radnego Janusza Kapłona, który wyraził zgodę na pracę w tej Komisji.
Do pkt. 8
Burmistrz Piotr Curyk poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu stwierdziła, że nie wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa są ujęte w uchwale porządkowej regulującej zasady używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym dlatego zaproponowała ich rozszerzenie. Projekt w/w uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jerzy Hajduk jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych, wyjaśnił że ze względu na prowadzony przetarg z inżyniera projektu i zwiększenia kosztów dla zadania budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani poprzez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, Gmina Pogorzela jak i inni udziałowcy musiała zabezpieczyć środki dla bezpiecznego finansowania projektu. Radni po wyjaśnieniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika USC, który radni zaopiniowali pozytywnie jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Do pkt. 9
W dyskusji głos zabrali:
Burmistrz Piotr Curyk poinformował, że w dniu 5 lutego br. na rynku w Pogorzeli odbędą się bezpłatne badania mammografi i badanie okulistyczne Jaskry. Można zgłaszać się pod numerem telefonu 0 800101201, poinformował też, że odbywają się wiejskie zebrania wyborcze.
Radny Krystian Turbański wniósł by od posesji Pana Wolniaka do Turbańskiego ściąć pobocze przy łące,
-wniósł też by zaprosić na spotkanie przedstawicieli energetyki i doprowadzić do wymieniany drewniane słupy energetyczne na wioskach, które wiszą na drutach . Są to słupy założone w 1955 roku.
Pan Piotr Curyk obiecał, że będzie rozmawiał z Eneą w sprawie przełączenia w razie awarii prądu od strony Borku a przy okazji poruszy temat wymiany starych słupów drewnianych,
-następnie poinformował, że nie odwołał się od wyroku Sądowego Pan Perek, gdyby udało się ściągnąć zaległości to z odsetkami do budżetu wpłynęłoby około 20.000,00 złotych..
Radny Krystian Turbański wniósł, że mieszkaniec budynku nr 39 stawia samochód Opel nieprawidłowo na skrzyżowaniu i nie można wjechać do kościoła.
Radny Stefan Fabisiak zapytał czy teraz można załatać dziury na drodze.
Radny Eugeniusz Sierszulski powiedział , że przesłał Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenie majątkowe o 1 dzień za późno tj. 28 stycznia i nie będzie prowadził sesji Rady Miejskiej. Poprosił Panią Grażynę Bogusławską Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej by prowadziła tę sesję.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela SzydłowskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aniela Szydłowska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2007-01-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional