Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1 /2006

Protokół nr 1 /2006

Numer protokołu: 1
Rok: 2006

P r o t o k ó ł nr 1 /2006


ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki o Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych odbytych w dniu 19 grudnia 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski
Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk
Pan Marian Andrzejewski
Pani Teresa Lempach - Skarbnik
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie
2.opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Gostyńskiego.
- planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007,
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007- (Komisji Rady),
- zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006.
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,
- przyznania ryczałtu burmistrzowi
- uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągąć zobowiązania,
- zmiany składów osobowych Komisji Rady.
3.Budżet Gminy na rok 2007.
4.Wolne głosy i wnioski
5. Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu.
Do pkt. 2
Burmistrz Piotr Curyk powiedział, że dotychczasowym przedstawicielem Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego był Pan Władysław Pankiewicz, który złożył rezygnacją z pełnionej funkcji. Dlatego poprosił by radni wytypowali następnego przedstawiciela.

Radny Krzysztof Rybka na przedstawiciela do w/w Zgromadzenia zgłosił radnego Krystiana Turbańskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Pogorzela do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski przedstawił projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007, następnie zapytał czy są inne propozycje.
Przewodniczący RM Eugeniusz Sierszulski poinformował, że Rada Miejska zawsze może zlecić Komisji Rewizyjnej wykonanie jakiejś kontroli. Po tych wyjaśnieniach radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W sprawie planu pracy Komisji Rady i planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, radni ustalili że spotkają się godzinę wcześniej przed III Sesją. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pani Teresa Lempach przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2006. Wyjaśniła, że zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.400,00 zł i dochody po zmianach wynoszą 9.506.119,00 złotych, natomiast wydatki po zmianach wynoszą 10.33.643,00 zł. W dziale 700 Gospodarka Komunalna następuje zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł. W dziale 756 rozdział 75615 zmiany trzeba przekwalifikować do innego działu, zwiększa się podatek rolny. W dziale 758 zmniejsza sie dochody bo nie wykonamy planu. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększamy środki.
Radny Krzysztof Rybka zapytał - wprowadzając zmiany 28 grudnia br. czy Dyrektor Szkoły Podstawowej jest w stanie wykorzystać te ok. 3.000,00 zł.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała tak Dyr. Szkoły wyda te środki na stołówkę. Po tej dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Pani Mirosława Kostórkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku wyjaśniła , że chodzi o pomoc finansową na budową ścieżki rowerowej przy ulicy Gostyńskiej, która jest prowadzona etapami i trwa już 2 lata. W 2007 roku ma być zakończona.
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał jaka jest możliwość połączenia Szelejewa z Pogorzelą po torowisku, nie chodzi o ścieżkę budowana drogim kosztem tylko chodzi o to by teren był utwardzony i przejezdny. O to pytają mieszkańcy Szelejewa.
Burmistrz Piotr Curyk wyjaśnił, że Powiat dopłaca z własnych środków finansowych ale Gmina musi w zadaniu uczestniczyć 50 % wartości zadania. Ścieżka będzie zbudowana do drogi skręcającej w prawo do Elżbietkowa. Jeżeli chodzi o połączenie do Szelejewa to mieszkańcy Elżbietkowa nie bardzo chcą ale torowisko jest wolne i sprawa jest otwarta. Jeżeli jest Państwa wola by to zrobić to można nawieź kamieni i teren utwardzić.
Radny Krzysztof Rybka proponował by wystąpić do Wójta Piasków czy jest tym zainteresowany.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, że podejmie rozmowy z Wójtem Piasków.
Po tej dyskusji radni 14 głosami pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2007 roku, jeden radny głosował przeciw. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział, zmienił się Burmistrz i na przejazdy po terenie gminy nie trzeba byłoby pobierać delegacji gdy będzie ustalony limit ryczałtu dla Burmistrza. Radni jednogłośnie zaopiniowałi przyznanie dla Burmistrza limit ryczałtu 300 km miesięcznie za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział na I sesji podjęliście Państwo radni uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, była to kwota 30.000,00 zł. W projekcie budżetu gminy na rok 2007, RIO proponuje ujęcie kwoty 100.000,00 zł. To poprzednie upoważnienie było potrzebne bo już sprzedaliśmy jedną działkę i dokonaliśmy zamiany jednej działki w Małgowie pod hydrofornią u Notariusza. W uchwale budżetowej jest propozycja określenia wysokości sumy do 100.000,00 złotych bo np. Za Ministra Oświaty Hendke zaszły pomyłki wyliczeniowe i nie otrzymaliśmy dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, gdyby zaszła podobna pomyłka to wtedy będzie można z tego skorzystać. Radni jednogłośnie zapoiniowali w/w projest uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radni wspomnieli o zmianie składów Komisji stałych ustalili, że te sprawy omówią w dniu sesji Rady.
Do pkt. 3
Skarbnik Gminy Teresa Tempach omówiła dochody projektu budżetu gminy na rok 2007. Powiedziała że ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 9.787.251,00 zł. Dalej omówiła kolejno działy, rozdziały i paragrafy.
Wydatki ustala się w wysokości 9.379.626,00 zł.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział, koszty dotyczące budowy zagospodarowania odpadów w Trzebani wzrosły z dwóch powodów, pierwszy – to wynika z wartości Euro w stosunku do wartości złotego. Gdy Komisja Europejska przyznawała dofinansowanie a wartość dofinansowania wyrażona w Euro jest stała, nie zmienia się w zależności od kursu Euro w Polsce. Drugą sprawą jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego do aktualnych cen towarów i usług oraz dodatkowe prace,. które wynikają z uzgodnień z innymi organami. Gmina Pogorzela ma 2,07 % udziałów w całej inwestycji co stanowi drugi najmniejszy udział w całej inwestycji.
- druga sprawa, analizowaliśmy z pracownikami dokumentacje dotyczące obwodnicy przygotowane przed 15 laty. Ulica Zielona była ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego jako obwodnica, dlatego pomyśleliśmy by może zwrócić sie o środki unijne ale wtedy szerokość drogi musiałaby mieć 6 m szerokości. Trzeba by wykupić grunty od rolników mających działki od strony ulicy Błonie. Od ulicy Armii Poznań za ulicą Borecką trzeba by wykupić część sadu by połączyć drogę z ulicą Zieloną. Należałoby opracować Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego, mapy i inne dokumentacje. Kosztowałoby to około 140.000,00 złotych. Droga musiałaby być skanalizowana, I etap do ulicy Koźmińskiej kosztowałoby 1.360.000,00 zł. Gdybyśmy robili drogę z trylinki w dotychczasowej wersji to kosztowałoby nas 140.000,00 zł. Dalej Burmistrz zwrócił się do radnych by w budżecie na 2007 rok zabezpieczyli kwotę 30.000,00 zł na opracowanie studium a Urząd rozmawiał by z właścicielami
o wykupie tych działek. Prosił radnych o wypowiedzenie się na ten temat.
Radna Grażyna Bogusławska powiedziała, że pomysł jest bardzo dobry.
Radny Krystian Turbański powiedział by wziąść kredyt i szybko budować bo wtedy jest taniej.
Radny Andrzej Gadziński powiedział by decydować się na budowę konkretnej drogi a działki budowlane mogłyby być z tym, że budynki stawiane byłyby po odsunięciu 15 m od drogi a z przodu działki byłby ogród.
Po dyskusji Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał kto z radnych jest za budową ulicy Zielonej wg nowej koncepcji , by ta droga stanowiła obwodnicę z wyjazdem na ulicę Krotoszyńską.. Radni jednogłośnie zaopiniowali by zbudować ulicę Zieloną jako obwodnicę miasta i starać się o środki unijne.
Radny Krzysztof Rybka, powiedział ulica Zielona jest drogą połączeniową a następnie zapytał czy po wybudowaniu musimy oddać tę drogę powiatowi.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział; niekoniecznie ale myślę, że Powiat mógłby dołożyć środki finansowe do rozjazdów dróg,
-dalej Burmistrz przypomniał, że opracowana jest dokumentacja na budowę drogi Słowackiego o długości 400 mb z trylinki a koszt wyliczono na 124.000,00 zł.
Radny Krystian Turbański powiedział, mówi się tylko o Pogorzeli a nie mówi się o wioskach. Droga w Głuchowie była robiona 30 lat temu i rozsypuje się, trzeba ją zabezpieczyć,
-inna sprawa – niedobrze jest, że na osidlu przy ulicy Glinki jeden i drugi wybuduje sią a w środku rosną chaszcze na działkach. Działki na których nikt się nie wybudował można było przejąć.
Pan Marian Andrzejewski odpowiedział, że przed 17 laty działki mogli kupić różni ludzie bo wtedy ceny były dostępne, teraz by rozpocząć budowę trzeba mieć środki finansowe.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, na drogach w Głuchowie, Małgowie i Wziączhowie chcemy zrobić sprysk,
-na oczyszczalnę ścieków musimy przygotować Studium Wykonalności by Unia miała podstawy przekazać środki finansowe,
-w styczniu 2007 roku będą wybory sołtysów i na wioskach będą spotkania i będą zgłoszone różne wnioski.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poprosił radnych o wypowiedzenie się na temat budowy drogi Słowackiego, będzie to dojazd do ulicy Prusa. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał zapytał, kto z radnych jest za przebudową drogi Słowackiego.
-za budową drogi Słowackiego głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania, 2 radnych głosowało przeciw przebudowie drogi Słowackiego.
Burmistrz Piotr Curyk zaytał czy przeznaczyć 20.000,00 zł. na wyposażenie placu zabaw w Parku w sprzęt.
Radny Krystian Turbański zaproponował przedyskutować skąd wziąść środki finansowe bo przeznaczenie 4 % z własnego budzetu to jest mało, zaproponował by wziąść środki finansowe z Gospodarki Komunalnej.
Radna Grażyna Bogusławska – powiedziała na zieleń przewidziano 34.000,00 zł a na oczyszczalnię ścieków 60.000,00 zł –powiedziała, że nie widzi sensownego przeznaczenia srodków finansowych.
Radny Krystian Turbański powiedział; na utrzymanie zieleni jest 20.000,00 zł a 34.000,00 zł na zakup sprzętu do Parku.
Pani Mirosława Kostórkiewicz wyjaśniła, że 14.000,00 zł jest na zakup paliwa do kosiarek sztil, na zakup kwiatów, utrzymanie trawników, koszenia boiska, zakup koszy i ławek. Jeżeli chodzi o zakup sprzętu na plac zabaw, są to zalecenia pokontrolne, musimy kupić na plac zabaw sprzęt z atestem i dlatego wszystko jest drogie.
Radny Krystian Turbański zapytał ile środków finansowych można wyciągnąć z administracji i gospodarki komunalnej oraz ile kosztuje naprawa sprzętu w gospodarce komunalnej. Proponował też zreorganizować gospodarkę komunalną w prywatne ręce, pracwników Gospodarki Komunalnej nikt nie pilnuje, powinien być brygadzista by ich pilnował. Ci pracownicy idą i nic nie zrobią a ludzie patrzą na to. Jak to zrobić by to się zmieniło.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, że naprawa sprzętu w gospodarce komunalnej kosztowała w br. 10.857,00 zł.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział prubujemy zaistnieć w trzech zadaniach, zastanawiamy się też czy nie zrobić termomodernizacji Domu Kultury. Jeżeli chodzi o koszty , odchodzą pracownicy, ubędzie kosztów. W gospodarce komunalnej sami będziemy musieli prowadzić wysypisko śmieci bo Krotoszyn rezygnuje z tego. Rozmawiałem z Wójtem Pępowa i tam będziemy wozić śmieci. Krotoszyn rezygnuje z utrzymania Pana Bernerda Foltynowicza na punkcie wsysypiska śmieci, od nowego roku będzie na utrzymaniu gminy. Burmistrz prosił by dano mu trochę czasu bo też musi prezentować gminę.
Radny Krzysztof Rybka powiedział, że martwi go to bo nic im się nie opłaci, może było mało reklamy w sprawie odbioru śmieci.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, że dla Gminy byłoby lepiej żeby wszyscy mieszkańcy mieli kubły.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski powiedział, że punkt w Pgorzeli powinien chociaż 2 dni w tygodniu funkcjonować bo ani kamienia nikt nie wwiezie ani gruzu.
Radny Krystian Turbański zgłosił, że Głuchów potrzebował by plac do składania kamienia, jest taki plac koło szkoły na gruntach szkolnych.
Burmistrz odpowiedział, będą rozpatrywane grunty szkolne i weźmiemy to pod uwagę.
Radny Eugeniusz Paszkowski –w dziale Gospodarka Komunaln wzrosły środki,
-w niektórych działach jest wzrost o 4 % a w niektórych o 60 %, czy tam jest przewoidziane większe zużycie energii.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała w dziale 705 – remonty - od roku 2007 utrzymanie lokali mieszkalnych i budynków będzie finansowane z tego rozdziału,
-w bieżącym roku wzrosła energia, w strażnicach jest woda, gaz, w Głuchowie i Bułakowie podłączono gaz i w 2007 roku wzrosną opłaty.
Radny Eugeniusz Sierszulski zapytał czy gmina zakupi nowy wóz strażacki bo propozycja jest kusząca i należałoby to wykorzystać. Całkowity koszt zakupu to 360.000,00 zł w tym dofinansowanie z Zarządu Głównego Zawodowych Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, budżetu państwa (KSRG), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Firm Ubezpieczeniowych 240.000,00 zł (tylko dla jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego). Koszt zakupu dla gminy to kwota 120.000,00 zł (rozbite na dwa lata) w tym dotacja z Starostwa Powiatowego.
Radny Krystian Turbański proponował wziąść kredyt i kupić nowy wóz, tym bardzie że będzie dofinansowanie z zewnątrz.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, jeżeli Państwo radni jesteście za kupnem samochodu strażackiego to już czynimy starania.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał, kto z radnych jest za kupnem nowego wozu strażackiego i za termomodernizacją Domu Kultury i pozyskaniem środków unijnych na jego remont. Za kupnem nowego wozu strażackiego głosowało 15 radnych. Za termomodernizacją budynku Domu Kultury i pozyskaniem środków unijnych na jego remont głosowało 15 radnych.
Radnu Krystian Turbański – stwierdził, w Urzędzie kto przyjdzie do pracy to tak pracuje, nie każdy pracownik nadaje się do pracy czy to jest przechowalnia.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, teraz przy naborze pracowników jest organizowany konkurs. Były przeprowadzane kontrole i oceny pracowników. Jeżeli jest kontrola i pracownicy oceniani są w miarę dobrze to nie ma podstaw do zwolnienia. W poprzednich ocenach nikt z pracowników oceny negatywnej nie otrzymał.
Po tej dyskusji Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 głosowało pięciu radnych, dwóch radnych głosowało przeciw, ośmiu radnych wstrzymało się od głosowania.
Do pkt. 4
Radna Gabriela Majchrzak zapytała dlaczego w dziale 915 oświetlenie są takie wysokie koszty,
-prosiła o wyjaśnienie rozdziału 995 pozostala działalność, § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, robiliśmy modernizację oświetlenia, które jest spłacane w ratach przez 5 lat. Nie ma takiej oszczędności jak planowano bo dołożyliśmy 40 lamp ale oszczędności są. Spłata co roku się umniejsza,
-pozostała działalność-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.945,00 zł jest to trzynastka, pracownicy interwencyjni i 8 pracownikóa.
Radny Eugeniusz Sierszulski zapytał jaka jest wysokość ulg inwestycyjnych.
m Pani Teresa Lempach odpowiedziała jest teraz mniej ulg 16 czy 17 a p oprzednio było 35 ulg. Wyjaśniła, że nie ma zwrotów od Państwa za udzielone +ulgi. Wyjaśniła też, że 2 % podatku rolnego jest odprowadzane do W
ojewódzkiej Izby Rolniczej.
Burmistrz Piotr Curyk zapoznał z Planem Rozwoju Lokalnego.
Radna Gabriela Majchrzak zauważyła, że w Bielawach Pogorzelskich nie ujęto żadnego zadania, nie ma doprowadzonego gazu, nikt w Bielawach nie wiedział że można założyć gaz.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, że zakładając gaz Rada powołała komisję i wszyscy byli informowani o możliwościach założenia gazu.
Do pkt. 5
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski poinformował, iż wpłynęły dwa wnioski o modernizację drogi w Małgowie i przekazał je na ręce Burmistrza.
Burmistrz Piotr Curyk zaproponował radnym by z Komisją wyjechali w teren i wtedy ustali się, która droga jest ważniejsza i co jest do zrobienia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski, potwierdził że dobrze byłoby na początku kadencji objechać gminę i zapoznać się co jest do zrobienia.
Radna Gabriela Majchrzak prosiła by w Bielawach Pogorzelskich przedłużyć chodnik do samego podwórza bo bez chodnika jest niebezpiecznie,
-dalej powiedziała, że część budynków jest wykupiona. Z prawej strony jadąc od Pogorzeli przy budynkach jest bałagan, budynki są brzydkie, brudne. Własnością jest Instytut w Radzikowie a Smolice są administratorem i trudno jest rozmawiać z kimkolwiek. Zwróciła się o pomoc w zaprowadzeniu porządku.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział jeżeli chodzi o estetykę wsi to mieszkańcy sami muszą dążyć do jej poprawy. Burmistrz obiecał, że w miarę możliwości postara się pomóc.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapoznał z pismem M-GOK o dofinansowanie zorganizowania XI Festiwalu STAJENKA-2007 „Narodzone,mu śpiewajmy”.
Pani Teresa Lempach powiedziała, że w ubiegłym roku do Domu Kultury dołożono kwotę 44.000,00 zł. Poprzedni Dyrektor miał te same środki finansowe i starczyło.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział Dom Kultury ma środki finansowe na cały rok, jeżeli w styczniu już zabrakło to niedobrze. Dom Kultury musi się starać uzyskać środki finansowe też we własnym zakresie. Na ten cel możemy dołożyć prywatnie ale nie możemy dofinansowywać z budżetu. Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o dofinansowanie w/w Festiwalu.
Radna Gabriela Majchrzak – powiedziała, że sklepowi zwracają się o to by na przystanku autobusowym były tablice informacyjne o rozkładzie jazdy autobusów. Właściciele sklepów Pani Kaniewska i Pani Kapuścińska powiedziały, że w ich sklepach mogą wisieć informacje .
Burmistrz odpowiedział, że zadzwoni do PKS-u i wywieszone będą rozkłady jazdy autobusów.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aniela Szydłowska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional