Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1 /2006

Protokół nr 1 /2006

Numer protokołu: 1
Rok: 2006

P r o t o k ó ł nr 1 /2006


ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z dnia 5 grudnia 2006 roku.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni w/g listy obecności jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto udział w komisji wzięli:
Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk
Księgowa Domu Kultury Halina Hyżyk
Pani Mirosława Kostórkiewicz
Pan Raczkiewicz
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie
2.Restauracja „Mila” – inwestycja.
3.Zatrudnienie w M-GOK.
4.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- powołania Sekretarza Gminy Pogorzela,
-wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich,
-zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia
stawki dziennej opłaty targowej,
-ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli,
-ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli
i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.
-wniesienia przez Gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
6.Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007.
7.Dyskusja
Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Eugeniusz Paszkowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał radnych, Pana Piotra Curyka oraz zaproszonych gości.
Do pkt. 2
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapoznał obecnych z pismem Pana Raczkiewicza w sprawie inwestycji w restauracji „Mila” oraz kosztorys uproszczony, jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Następnie oddał głos Panu Raczkiewiczowi, który powiedział; rok temu zdecydował się objąć restaurację po Panu Perku. Musiał dokonać modernizacji obiektu, wyremontował część holu i ubikacje. Umowa dzierżawy zawarta jest na 3 lata, chciałby lokal zmodernizować z własnych środków finansowych pod warunkiem, że uzyska odpis z dzierżawy. Będzie to polegało na wyburzeniu części ścian i dobudowaniu holu od strony parkingu. Wejście główne do restauracji byłoby od strony parkingu a wejście do Domu Kultury byłoby wejściem rezerwowym zgodnie z przepisami BHP.
Pan Piotr Curyk zabrał głos i powiedział Pan; Raczkiewicz zainwestował w ten lokal, bez przeprowadzenia remontu lokal nie może funkcjonować. Odbierałby zainwestowane środki w ciągu 5 lat z czynszu. Wiązałoby się to z przedłużeniem umowy na dłuższy okres niż 3 lata. Do M-GOK-u musimy zwiększyć dotację o 12.500,00 złotych co roku. Pan Raczkiewicz musi postarać się o dokumentację techniczną. Jest pytanie czy Państwo zezwolicie na remont i inwestycje. Dom Kultury trzeba by ocieplić i można na to otrzymać 70 % zwrotu kosztów.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Pwaszkowski zapytał radnych czy mają pytania. Dodał, że budynek zyska na remoncie i zaproponował by w budżecie znaleźć środki finansowe na tę inwestycję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski powiedział, że były takie głosy już w poprzedniej kadencji i wstępnie Rada wyraziła zgodę na przedłużenie umowy. Zapytał czy Pan Raczkiewicz planuje założyć klimatyzację.
Radny Krystian Turbański powiedział jest za remontem ale boli go to, że trzeba robić to ze środków z budżetu gminy i znowu jest mowa o mieście a co z wioskami. Muszą być środki na drogi, administracja się rozrasta a zadań inwestycyjnych jest mało. Zapytał też ile będzie miejsc w restauracji po remoncie.
Pan Raczkiewicz odpowiedział, tak zamierza założyć klimatyzację w II etapie, po remoncie w restauracji będzie 120 miejsc.
Po dyskusji Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszowski zapytał; kto z radnych jest za zaopiniowaniem projektu modernizacji i rozbudowy restauracji z tym, że koszt rozbudowy wyniesie 56.000,00 złotych i czynsz zostanie rozliczony w formie ½ kosztów. Radni jednogłośnie zaopiniowali projekt modernizacji restauracji w przedstawionej formie.
Do pkt. 3
Pan Piotr Curyk zapoznał z pismem w sprawie zwiększenia zatrudnienia w M-GOK akustyka dodatkowo o ½ etatu (zał. nr 3 do protokołu), byłby to koszt powyżej 10.000,00 zł. Wczoraj Komisja Spraw Społecznych zdecydowała, że przejdą do Domu Kultury i zobaczą co się zmieniło. Poprzednia Rada wyraziła zgodę na zatrudnienia akustyka na ½ etatu. Teraz Komisja Spraw Społecznych sprawdzi czy M-GOK rozwinął te prace. Pani Dyrektor M-GOK przedstawi harmonogram prac i zobaczymy.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski zaproponował wstrzymać się z podjęciem decyzji do Komisji Spraw Społecznych..
Radny Eugeniusz Paszkowski zapytał czy na imprezach zewnętrznych imprezy może obsługiwać palacz.
Pani Halina Hyżyk odpowiedziała – palacz też musi pomagać akustykowi przy przenoszeniu sprzętu.
Radny Krystian Turbański powiedział, że Domu Kultury musi przedstawić harmonogram pracy akustyka.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszowski zaproponował odłożyć na późniejszy termin tę sprawę by Komisja Spraw Społecznych mogła się wypowiedzieć i wtedy dojdzie się do konsensusu.
Do pkt. 4
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszowski zwrócił się do radnych by na podstawie dostarczonego wzoru planu pracy opracowali plan na 2007 rok i na następnej Komisji zajmiemy się tą sprawą.
Do pkt. 5
Pan Piotr Curyk wyjaśnił, że wpłynęły 3 wnioski na stanowisko Sekretarza Gminy; Pani Jolanty Banaszek, Pana Pawła Cioska i Pana Jerzego Hajduka. Wyjaśnił, że Pani Jolanta Banaszek jest księgową w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty. Pierwszy powód, że nie proponuję jej tego stanowiska to Pani Witek jest ciężko chora i Pani J.Banaszek pełni funkcję księgowej i obowiązki Dyrektora. Bez Pani Banaszek trudno byłoby funkcjonować. W oświacie jest zatrudnionych 100 osób, jest to dużo. Uwag do jej pracy nie było. Panowie mają wykształcenie prawnicze. Pan Paweł Ciosek nie sprawował funkcji kierowniczych. Pan Jerzy Hajduk ma 8 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Biorąc pod uwagę przygotowanie zawodowe Pan Hajduk ma przygotowanie merytoryczne.
Głos zabrał Pan Jerzy Hajduk powiedział, że od 8 lat pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy na stanowisku kierowniczym. Ma doświadczenie kierowania dużym obsadem osób. Przeszedł wiele etapów ze względu na zmianę reform. Urząd Pracy mieścił się przy kościele, był to budynek nie spełniający warunków, przeprowadzał zakład na ulicę Poznańską 200 i wszystko to spoczywało na jego barkach. Urząd przez cały czas przeprowadzki był czynny. Angażował się w tworzenie Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego i Funduszu Poręczeń Kredytowych. Ma swoje pomysły autorskie np. zatrudnianie pedagogów rodzinnych, które oceniono przez OPS pozytywnie. Urząd pracy dysponował dużym budżetem z którym miał do czynienia.
Rany Krystian Turbański prosił, by Pan Hajduk wyjaśnił artykuł z gazety Poznańskiej.
Pan Jerzy Hajduk odpowiedział, że Przedsiębiorca procesował się w sprawie przetargu, w którym poszło o błędy w procesie przetargowym. Starosta Palka uznała, że jako dyrektor PUP powinien ponieść koszty. Została zawarta ugoda. Po zawarciu ugody Starosta Gostyński zarządził, bym zapłacił 6.000,00 złotych, obecnie toczy się proces. Jest to sprawa pracownicza podkreślił iż wie, że sprawę wygra, ale jest to sprawa niezręczna.
Radny Eugeniusz Paszowski zapytał jak Pan Hejduk widzi siebie w Urzędzie, jakie widzi zmiany.
Pan Jerzy Hejduk odpowiedział, że ma być do roboty a ta kwestia dotyczy polityki. Gmina działa poprzez swoje organy, jest Rada i Burmistrz.. Powiedział, że nie jest teraz w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli Rada go wybierze to wtedy podczas pracy będzie starał się wprowadzać zmiany.
Radny Janusz Kapłon zapytał Pana Hejduka, czy jeżeli będzie zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli to czy będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy pracował.
Pan Jerzy Hejduk odpowiedział – nie.
Następnie Pan Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały.
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania
Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie Burmistrz zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Burmistrz reprezentuje Gminę z mocy Ustawy. Jako drugiego przedstawiciela zaproponował Pana Mariana Andrzejewskiego, który już zna sprawy Związku.
Po zapoznaniu sie z w/w projektem uchwały radni jednogłośnie go zaopiniowali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Pan Piotr Curyk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej dlatego, że pracy odszedł Pan Roman Walczak i w jego miejsce proponuje się Pana Robaka Jarosława. Radni jednomyślnie zaopiniowałi przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk poinformował, iż proponuje się uchylenie uchwały Nr I/5/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza a jest to związane z tym, że ponownie odbędzie się ślubowanie Burmistrza. Ślubowanie winno być złożone po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą w terminie 7 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie pozostaje w pierwotnej wersji a do projektu uchwały wprowadza się § 3 uchylający uchwałę nr I/5/06. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach, jest propozycja wzrostu opłaty o 1,9 % co skutkuje podwyżką o 1,00 zł miesięcznie.
Radny Krystian Turbański proponował zrównać stawkę opłat w Przedszkolu w Głuchowie i w Kromolicach.
Pan Piotr Curyk wyjaśnił, że w Kromolicach obniżenie opłaty nastąpiło po zbyciu budynku przedszkola i przeniesieniu do szkoły. W Głuchowie jest lepszy standard, było też dożywianie i dlatego jest wyższa odpłatność.
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszowski zapytał czy są inne propozycje.
Radny Krystian Turbański zaproponował by w Pogorzeli była odpłatność 50,00 zł miesięcznie a w Kromolicach i w Głuchowie 45,00 zł.
Radny Ryszard Horała zaproponował by w Głuchowie była odpłatność 40,00 zł, a w Głuchowie 35,00 zł.
Radna Gabriela Majchrzak poparła powyższą propozycję.
Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za tym by odpłatność w Przedszkolu w Pogorzeli wynosiła 50,00 zł, w Głuchowie 45,00 zł a w Kromolicach 35 zł.
Za przyjęciem powyższych stawek głosował 1 radny, 6 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Eugeniusz Paszkowski zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwał w sprawie opłat dla przedszkola w Pogorzeli w wysokości 50,00 zł, w Głuchowie 40,00 zł i w Kromolicach 35,00 zł. Za zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie opłaty za przedszkole z w/w stawkami odpłatności głosowało 5 radnych, 1 radny głosował przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Projekt uchwały w sprawie opłat za przedszkole stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk wyjaśnił, że wysokość opłat w Kromolicach wynika z przeszłości. W Kromolicach były dwa budynki. Budynek Przedszkola został sprzedany i Przedszkole przeniesiono do budynku Szkoły. Wtedy Burmistrz obiecał, że opłaty będą niższe. Co roku opłata jest podwyższana no i nie ma tam dożywiania. Jest to opłata dla dzieci, które nie chodzą do zerówki. W Przedszkolu w Głuchowie jest wyższy standard.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. Chodzi o zwiększenie
udziałów ponieważ koszty wzrastają. Mieliśmy ujęte w budżecie 9.000,00 zł a obecnie wkład będzie wynosił 8.250,00 zł. Jeżeli będzie brakowało to będziemy musieli zmienić harmonogram. Radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Do pkt. 6
Pani Teresa Lempach Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007 jak stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Dochody na rok 2007 ustala się w kwocie 9.787.251,00 zł i wydatki 9.787.251.00 złotych. Natomiast wydatki bieżące budżetu proponuje się w wysokości 9.379.626,00 zł. Na inwestycje gminy przeznaczono 4,46 % budżetu.
Pan Piotr Curyk wyjaśnił, że jest to propozycja projektu budżetu gminy by Państwo radni się zapoznali i wnieśli jakieś propozycje. Poinformował, żę jest propozycja uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na budowę ulicy Zielonej, jest też propozycja zakupu samochodu strażackiego, koszt całkowity zakupu to 360.000,00 zł ale 200.000,00 zł jest dopłat Państwa. Koszt zakupu wyniósłby 120.000,00 zł w tym otrzymalibyśmy dotację z Starostwa Powiatowego, zał. nr 11 do protokołu.
Radni wypowiedzieli się by zabezpieczyć środki finansowe na zakup samochodu strażackiego.
Radny Krystian Turbański powiedział, że w budżecie na 2007 rok nie ujęto na wioskach nic, żadnych zadań.
Pan Piotr Curyk podał, że prace związane z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Lesznie służą całej gminie. Etap kanalizacji ściekowej Pogorzela – Głuchów służy wszystkim mieszkańcom gminy. Budowa ścieżki rowerowej do Elżbietkowa jest finansowana pół na pół z powiatem, też służy wszystkim. Budowa ulicy Zielonej, tak zaopiniowała poprzednia Rada, byłaby to droga służąca jako dojazd do kombajnów, jest to ulica biegnąca koło boiska, która mogłaby być robiona etapami. Trzeba opracować projekt. Chcielibyśmy pozyskać środki finansowe z Unii Europejskie, Norweskie lub z Urzędu Marszałkowskiego. Państwa wola jest czy zapisać coś innego. Poprzednia Rada zaopiniowała budowę ulicy Słowackiego. W budżecie gminy jest rezerwa z której teraz będzie można wykonać sprysk dróg i to byłoby robione na wioskach. Była planowana naprawa drogi Bułaków – Mokronos, sprysk drogi w Małgowie, Głuchowie i Gumienicach. Są jeszcze wnioski do rozpatrzenia o środki finansowe. Komitetu Współpracy Pogorzela-Hunsel - 5,600,00 zł, Szpital Bonifratrów na pomoc dla dzieci 5.000,00 zł. x 4 na rok, Pszczelarze 150,00 zł, Gumienice – doprowadzenie gazu i założenie ogrzewania w świetlicy, przekazanie środków na łóżko w Marysinie – Piaskach, przeznaczenie środków na wóz strażacki – mamy propozycję zakupu, gmina dopłacałaby kwotę ok. 20.000,00 zł i ta zapłata rozłożona może być na 2 lata.
Radny Krystian Turbański zapytał, ile % budżetu stanowi kwota 400.000,00 zł przeznaczona na te prace,
-zapytał ile kosztuje utrzymanie roczne Gospodarki Komunalnej czy można to sprecyzować,
-następnie zapytał czy Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty nie mógłby nazywać się Zespół Szkół i zarządzał by Szkołą Podstawową i Gimnazjum jeden dyrektor, mógłby być z-ca dyrektora, jedna sekretarka i byłyby oszczędności.
Pani Teresa Lempach odpowiedziała, jest to 4,46 % budżetu na inwestycje i inne drobne naprawy,
-roczne utrzymanie Gospodarki Komunalnej w dziale 900, rozdział 9095 kosztuje 383.806,00 zł.
Pan Piotr Curyk powiedział w Gospodarce Komunalnej odeszły 2 osoby i nie zatrudniamy nikogo, wykorzystujemy pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.
Radny Krystian Turbański – jeżeli maszyny są stare i często się psują to zaproponował wziąć nowe maszyny w lizing,
-zapytał też czy gmina ma tereny przemysłowe,
-następnie powiedział - działki na Osiedlu Glinki - niektórzy właściciele działek nie wybudowali się i na działkach rosną chwasty a była możliwość odebrania im tych działek i sprzedania innym chętnym a Gmina nie sprzedaje następnym.
Pani Mirosława Kostórkiewicz powiedział, że Gospodarka Komunalna wykonuje obsługę całej gminy, szkoły, przedszkola, domy strażaka, każdy chce odnowić coś sposobem gospodarczym.
Pan Piotr Curyk powiedział, można mieć uwagi co do dyscypliny pracowników ale nasi pracownicy wykonują różne zadania,
-Gmina wykupiła teren przy ulicy Boreckiej pod budownictwo przemysłowe, jest to gleba klasy V, jest tam linia energetyczna, chcemy też przygotować plan zagospodarowania przestrzennego. Na razie te grunty wydzierżawiliśmy,
-działki przy ulicy Glinki – pozostała 1 działka przy ulicy Prusa, przebiega tam rów i teren jest bagnisty, dwóch innych działek właścicielami są mieszkańcy gminy, był okres, kiedy była możliwość nabycia działki i budowania się, wielu ludzi wybudowało się. Teraz czasy się zmieniły i dlaczego mamy działki zabierać być może ich dzieci wybudują domy. Większość działek jest wykupionych i nabywcy są właścicielami. Mamy działki na terenie kolejowym.
Pani Irena Kokocińska – sołtys wsi Gumienice zapytała jaka jest procedura by starać się o naprawę drogi powiatowej, czy przy ubieganiu się o założenie chodników.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, że wystarczy złożyć wniosek przez Radę Sołecką bezpośrednio do Starostwa Powiatowego, droga z Gumienic do Zalesia jest drogą powiatową ale gmina przy pomocy mieszkańców Gumienic nawiozła kamienia i utwardziła drogę do granicy gminy Kobylin. Pan Curyk obiecał, że podejmie rozmowy z Burmistrzem Kobylina w sprawie utwardzenia drogi do Zalesia przez Gminę Kobylin. Droga ta jest potrzebna bo do Bolsiusa dojeżdżają mieszkańcy naszej gminy.
Radny Janusz Kapłon powiedział, w Małgowie koło Pałacu od RSP był robiony pas drogi, następnie zapytał czy to co nie zostało dokończone należy do wioski czy do powiatu.
Pani Mirosława Kostórkiewicz odpowiedziała, Gmina robiła tak by potanieć koszty a RSP nie chciała uczestniczyć w kosztach. Teren przy wjeździe do RSP jest Gminny.
Radny Ryszard Horała zapytał czy o nowy przystanek autobusowy trzeba składać wniosek.
Pan Piotr Curyk odpowiedział, były wymieniane przystanki autobusowe po kolei i zostały jeszcze stare przystanki we Wziąchowie, w Małgowie i jeden przystanek stary jest w Kaczagórce. Koszt jednego przystanku to kwota około 3.000,00 złotych.
Radny Krystian Turbański zapytał, kto ma kosić rowy przy drogach polnych.
Pan Piotr Curyk odpowiedział administrator pól.
Radna Gabriela Majchrzak wniosła o wycinanie krzewów w rowach.
Przewodniczący RM Eugeniusz Sierszulski i Pan Piotr Curyk prosili radnych o spotkanie na salce Urzędu o godzinie 15- tej przed sesją Rady.
Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.


Protokołowała:
Aniela SzydłowskaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aniela Szydłowska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional