Strona główna » Dokumenty » Protokoły komisji » Protokół nr 1/2006

Protokół nr 1/2006

Numer protokołu: 1
Rok: 2006

Protokół nr 1/2006


z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych z dnia 4 grudnia 2006 roku.


W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie Komisji obecni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W posiedzeniu Komisji udział wzięli:
Sekretarz Gminy Piotr Curyk
Skarbnik Gminy Teresa Lempach
Pan Adam Wierzbicki
Pani Lidia Wytykowska
Pan Raczkiewicz

Porządek posiedzenia:
1.0twarcie.
2.Restauracja „Mila” – inwestycja.
3.Zatrudnienie w M-GOK.
4.Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2007.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- powołania Sekretarza Gminy Pogorzela,
-wyboru przedstawiciela Gminy Pogorzela do składu Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w
Strzelcach Wielkich,
-zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Pogorzeli w sprawie ustalenia
stawki dziennej opłaty targowej,
-ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pogorzeli,
-ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli
i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach.
-wniesienia przez Gminę Pogorzela wkładów do Miejskiego Zakładu
Oczyszczania Sp.z o.o. z siedzibą w Lesznie.
6.Omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007.
7.Dyskusja.

Do pkt. 1
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka dokonał otwarcia posiedzenia, powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości. Przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie przez obecnych członków komisji.
Do pkt. 2 Przewodniczący komisji Krzysztof Rybka powiedział 1 września br. Rada Miejska podejmowała uchwałę w sprawie bezprzetargowego wynajmu
pomieszczeń restauracji w M-GOK. Po przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Spraw Społecznych była za prowadzeniem rozmów w sprawie modernizacji lokalu. Przypomniał, że poprzednio była mowa o kwocie 35.000,00 zł. a obecnie o kwocie 54.000,00 zł, zapytał dlaczego.
Pan Raczkiewicz wyjaśnił, że doszło wyburzenie ściany i wymiana stropu, dobudowa wejścia do kuchni, jeżeli projektant się zgodzi (czyli weranda z magazynem). Obecne wejście jest nieefektowne, chciałby latem zrobić ogródek na zewnątrz. Wejście do restauracji chcę zrobić od strony parkingu a drzwi wejściowe do domu Kultury byłyby jako awaryjne. Dobudowana część wychodziłaby 3 m na zewnątrz. W ubiegłym roku odnowiłem hol i ubikacje powiedział. W umowie mam zagwarantowane, że będę inwestował i będę mógł odliczyć ½ czynszu. Rozliczam się z M-GOK, robię kosztorys powykonawczy – trzeba powołać inspektora nadzoru.
Sekretarz Gminy Piotr Curyk poinformował radnych, iż Pan Raczkiewicz będzie wkładał środki własne i przez 5 lat będzie odliczał ½ czynszu tak, że należy pamiętać, że do budżetu M-GOK-u trzeba odłożyć 12,500 złotych. Obecna umowa zawarta jest na okres 2 lat, którą trzeba będzie aneksować.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapytał radnych czy wyrażają
zgodę na inwestycję. Radni jednogłośnie wyrazili swoją pozytywną opinię co do inwestowania w remont restauracji.
Pan Krzysztof Rybka zwrócił się do Pani Skarbnik Gminy by uzupełniała co roku budżet M-GOK o kwotę 12.500,00 złotych.
Do pkt. 3
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapoznał z pismem Dyrektora M-GOK w sprawie zatrudnienia akustyka na cały etat
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, jeszcze rok temu nie było akustyka robił to Pan Naglak, który złożył wymówienie. Wybrano obecną Panią Dyrektor M-GOK Panią Lidię Wytykowską i wtedy była mowa o ½ etatu dla akustyka. Myślę, że nie stać nas na cały etat na zatrudnienie akustyka, bo już 12,500 zł musimy przekazać na czynsz. Budżet jest napięty. Na dziś wydajemy na zatrudnienie akustyka około 10.000,00 zł .
Radna Katarzyna Dytrych powiedziała, że z punktu widzenia nauczycieli widzi, że akustyk jest potrzebny, dzięki zaangażowaniu Pani Marzeny Bartkowiak dużo się dzieje w Domu Kultury i współpracuje ona z nauczycielami.
Radny Andrzej Gadziński zaproponował, by wstrzymać się z rozpatrzeniem wniosku o kwartał i potem ponownie rozpatrzeć.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapytał radnych kto jest za przesunięciem i rozpatrzeniem wniosku na kolejnych komisjach. Radni jednogłośnie przegłosowali, by rozpatrzenie wniosku o dodatkowe zatrudnienie w M-GOK akustyka o ½ etatu więcej przesunąć na następny kwartał.
Do pkt. 4
Radni komisji omówili wstępnie plan pracy na 2007 rok i ustalili, że konkretne propozycje ustalą na następnym posiedzeniu Komisji.
Do pkt. 5
Sekretarz Gminy Piotr Curyk powiedział, że przechodzi na stanowisko Burmistrza Pogorzeli i na stanowisku Sekretarza powstaje wakat a wyjazd Burmistrza powoduje, że nie ma kto podpisać pisma. Jest wymóg wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia. Według przepisów to Burmistrz podaje kandydata. Wpłynęły 3 wnioski, Pana Pawła Cioska. Pani Jolanty Banaszek i Pana Jerzego Hejduka. Po przeanalizowaniu wniosków Pani Jolanta Banaszek jest księgową a Pani Danuta Witek Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty jest poważnie chora i tam brakuje kierownictwa. Przez odejście Pani Jolanty Banaszek zakład nie mógłby funkcjonować.
Porównując oferty Pana Hejduka i Pana Cioska skłaniam się do zatrudnienia Pana Jerzego Hejduka. Był on kierownikiem Urzędu Pracy przez 8 lat, ma wykształcenie prawnicze, miał kontakt z zajmowaniem się środkami z Uni Europejskiej. Jest mieszkańcem naszej gminy 3 lata, mam prośbę by Państwo zaakceptowali ten wniosek.
Pan Jerzy Hejduk powiedział pochodzę z Babkowic, za 8 dni minie 8 lat pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Oprócz wykształcenia, które dały mi przygotowanie do pracy, praca dała mi doświadczenie w zarządzaniu dużą ilością pracowników. Pierwszą siedzibą Urzędu Pracy był budynek przy ulicy Kościelnej, był to budynek ciemny, udało się przeprowadzić na ulicę Poznańską bez niczyjej pomocy. Trzecią rzeczą były Starosta podjął decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, którego kierownikiem jest Pan Krzysztof Marzec i Funduszu Poręczeń Kredytowych, którego kierownikiem jast Pani Aneta Karkosz. Obydwa te Stowarzyszenia prowadzą działalność. Pan Jerzy Hejduk powiedział też, że toczy się proces.
Przedsiębiorca procesował się w sprawie przetargu, w którym poszło o błędy w procesie przetargowym. Starosta Palka uznała, że jako dyrektor PUP powinieniem ponieść koszty. Została zawarta ugoda. Po zawarciu ugody Starosta Gostyński zarządził, bym zapłacił 6.000,00 złotych. Jest to sprawa pracownicza wiem, że sprawę wygram, ale jest to sprawa niezręczna.
Radny Andrzej Gadziński zapytał, dlaczego Pan Hejduk podjął decyzję by przejść do pracy w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli.
Pan Jerzy Hejduk odpowiedział; złożona została mi propozycja przez Burmistrza, przyjąłem ją, chętnie spróbuję czegoś innego. Do Gostynia dojeżdżam 24 km tutaj będę dojeżdżał 4 km. Mieszkam w Łukaszewie. Ze względów życiowych jest to dla mnie dogodne. Będę starał się pracować.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy widzi Pan reformę Urzędu.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział do dzisiaj Pan Hejduk nie jest zapoznany z regulaminem.
Pan Jerzy Hejduk odpowiedział, że nie chce wybiegać dalej niż jest to możliwe, jeżeli zostanie powołany to poprosi o Statut Gminy, Regulamin Urzędu. Na dziś nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli się zapoznam jak to działa to będzie się starał wnosić propozycje.
Burmistrz Piotr Curyk powiedział w Urzędzie mamy gro stanowisk samodzielnych, jest trzech kierowników; Skarbnik Gminy, Kierownik USC i Kierownik GKiM. Gro stanowisk jest od siebie odległych, ale nie mamy tak dużych pomieszczeń by było inaczej. Ale myślę, że poradzimy sobie.
Radny Andrzej Gadziński – wysłuchaliśmy propozycji o Burmistrza kandydacie, zapytał czy nie byłoby dobrze wysłuchać innych kandydatów
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, nie prowadzimy rankingu, wniosek składa Burmistrz. Co do wniosku Pani Jolanty Banaszek, jest ona potrzebna w oświacie ponieważ Pani Witek choruje. Pan Paweł Ciosek też skończył prawo i pracuje w tej chwili w Kożminie w Zakładzie Wychowawczym, skończył resocjalizację i nie ma takiego odświadczenia.
Pan Jerzy Hejduk uzupełnił dane o sobie dodał, że w 2003 roku zawiadował budżetem o wsokości przeszło 19 mln. zł, w roku 2004 kwotą
25 mln złotych, w 2005 roku kwotą 22 mln zlotych. Dalej Pan Hejduk powiedział, że ma doświadczenie w gospodarzeniu dużymi środkami finansowymi, w pozyskiwaniu środków unijnych.
Burmistrz Piotr Curyk podsumował dyskusję i powiedział mając wybór wybrałem osobę mającą doświadczenie Pana Jerzego Hejduka.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka poprosił radnych o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w w/w sprawie głosował jeden radny, dwóch radnych było przeciwnych, głosów wstrzymujących nie było. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie Burmistrz zapoznał z projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do składu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich. Burmistrz reprezentuje Gminę z mocy Ustawy. Jako drugiego przedstawiciela zaproponował Pana Mariana Andrzejewskiego, który już zna sprawy Związku.
Radny Krzysztof Rybka zapytał czy jest możliwość wprowadzenia do Zgromadzenia radnego lub czy jest możliwość uczestniczenia jako obserwator.
Burmistrz Piotr Curyk odpowiedział, czy jest możliwość wprowadzenia radnego do Zgromadzenia trzeba zajrzeć do Statutu, ale jako obserwator jest możliwość uczestniczenia w posiedzeniach bo spotkania są otwarte. Po zapoznaniu sie z w/w projektem uchwały radni jednogłośnie go zaopiniowali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka zapoznał z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej. Zmiana dotyczy wyboru osoby zbierajacej opłatę targową a mianowicie z pracy odszedł Pan Roman Walczak i w jego miejsce proponuje się Pana Robaka Jarosława. Radni jednomyślnie zaopiniowałi przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Burmistrz Piotr Curyk poinformował, iż proponuje się uchylenie uchwały Nr I/5/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza a jest to związane z tym, że ponownie odbędzie się ślubowanie Burmistrza. Wynagrodzenie pozostaje w pierwotnej wersji a do projektu uchwały wprowadza się § 3 uchylający uchwałę nr I/5/06. Radni pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w Przedszkolu Samorządowym w Pogorzeli i oddziałach w Głuchowie i Kromolicach, jest propozycja wzrostu opłaty o 1,9 % co skutkuje podwyżką o 1,00 zł miesięcznie.
Radny Krzysztof Rybka wniósł, by wyrównać opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w Kromolicach zaproponował by podnieść opłaty z kwoty 29,00 zł do 32,00 zł. Innych propozycji radni nie zgłosili.
Burmistrz Piotr Curyk wyjaśnił, że wysokość oplat w Kromolicach wynika z przeszłości. W Kromolicach były dwa budynki. Budynek Przedszkola został sprzedany i Burmistrz obiecał, że opłaty będą niższe. Co roku opłata jest podwyższana no i nie ma tam jedzenia. Jest to opłata dla dzieci, które nie chodzą do zerówki.
Przewodniczący Komisji Krzysztof Rybka stwierdził, że radni powinni dążyć do wyrównania opłat i zapytał kto z radnych jest za podwyższeniem opłat z 29,00 zł do 32,00 zł. Radni jednogłośnie zaopiniowali, żeby opłatę za przedszkole w Kromolicach podnieść do kwoty 32.00 zł. jak stanowi załącznik nr 6 do prot.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie. Chodzi o zwiększenie
udziałów ponieważ koszty wzrastają. Mieliśmy ujęte w budżecie 9.000,00 zł a obecnie wkład będzie wynosił 8.250,00 zł. Jeżeli będzie brakowało to będziemy musieli zmienić harmonogram. Radni jednogłośnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały jak stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do pkt. 6
Pani Teresa Lempach Skarbnik Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2007 jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dochody na rok 2007 ustala się w kwocie 9.787.251,00 zł i wydatki 9.787.251.00 złotych. Natomiast wydatki bieżące budżetu proponuje się w wysokości 9.379.626,00 zł.
Burmistrz Piotr Curyk wyjaśnił, że jest to propozycja projektu budżetu gminy by Państwo radni się zapoznali i wnieśli jakieś propozycje. Powinformował, żę jest propozycja uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na budowę ulicy Zielonej, jest też propozycja zakupu samochodu strażackiego, koszt całkowity zakupu to 360.000,00 zł ale 200.000,00 zł jest dopłat Państwa. Koszt zakupu wyniósłby 120.000,00 zł w tym otrzymalibyśmy dotację z Starostwa Powiatowego. Radni wypowiedzieli się by zabezpieczyć kwotę 200.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego.
Do pkt. 7
Radny Krzysztof Rybka zaproponował skontaktować się się z Pojednaniem Polsko – Niemieckim, jest też kościół poewangelicki – trzeba z tym coś zrobić. Przypomniał, że jest była mleczarnia, która stoi nieczynna.
Pan Piotr Curyk poinformował, że Urząd Marszałkowski pozyskuje środki finansowe na doprowadzenie linii światłowodowej, podejmiemy starania o uzyskanie środki finansowych.
Na powyższym posiedzenie Komisji Spraw Społecznych zostało zakończone.

Protokołowała:
Aniela Szydłowska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Aniela Szydłowska
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2006-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional