Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XXXVI/10

Protokół nr XXXVI/10

Numer dokumentu: 36
Rok: 2010

P r o t o k ó ł nr XXXVI/10


z sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli
odbytej dnia 26 marca 2010 roku
w sali sesyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.


Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 16:00 otworzył XXXVI sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli i po powitaniu Komendanta Powiatowego Policji w Gostyniu Michała Domagalskiego, naczelnika Eugeniusza Horałę, Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli Karola Jankowskiego, Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz pozostałych gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. W związku z brakiem uwag radni jednogłośnie 14 głosami przyjęli porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na XXXV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja z działalności Rady Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
Pogorzela w 2009 roku.
11. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących
fundusz sołecki,
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia
30 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w
Pogorzeli z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na 2010
rok,
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Międzyborzu,
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Kaczagórce,
- zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2010 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został jednogłośnie 14 głosami przyjęty przez radnych.
Ad.4 Informacja z podjętych uchwał na XXXIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na XXXIV sesji Rady Miejskiej, jak stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Burmistrz Piotr Curyk przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, jak stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka przedstawił sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7 Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje radnych, ponieważ takowych wcześniej nie zgłoszono.
Ad.8 Informacja z działalności Rady Powiatu.
Radny powiatu Alfred Siama złożył sprawozdanie z działalności Rady Powiatu jak stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 10. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pogorzela w 2009 roku.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pogorzeli Karol Jankowski przedstawił informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Pogorzela w 2009 roku jak stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.11 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
- wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących
fundusz sołecki,
Burmistrz przedstawił wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXVI/220/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki głosowało 9 radnych, 2 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia
30 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na 2010 rok,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na 2010 rok. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXVI/221/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Pogorzela na 2010 rok głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Międzyborzu,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyborzu. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XXXVI/222/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyborzu głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
- przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Kaczagórce,
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaczagórce. Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaczagórce głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu,
- zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2010 rok,
Burmistrz przedstawił wyjaśnienia do ww. uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2010 rok. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2010 rok głosowało 14 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, ponieważ wcześniej takowych nie zgłoszono.
Ad.13 Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrał Burmistrz, który przedstawił bieżące informacje dotyczące gminy jak stanowi załącznik do protokołu.
Ad.14 Zamknięcie.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 17.30 zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli.


Protokołowała:
Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2010-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional