Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr XXV/09

Protokół nr XXV/09

Numer dokumentu: 25
Rok: 2009

P r o t o k ó ł nr XXV/09


z XXV sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 roku w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli.

Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski o godzinie 16:00 otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli i po powitaniu Burmistrza, Sekretarza Gminy, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miejskiego w Pogorzeli oraz pozostałych zaproszonych gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja z podjętych uchwał na XXIV sesji Rady.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o zgłoszonych interpelacjach i
udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja z działalności Rady Powiatu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
- udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania
budżetu za rok 2008.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie.

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad. W związku z brakiem uwag radni jednogłośnie, 14 głosami przyjęli porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Pogorzeli.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski wystąpił do radnych o przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej zaznaczając, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady oraz przed dzisiejszą sesją i do chwili obecnej nie wniesiono żadnych uwag, poprawek i zastrzeżeń. Protokół został jednogłośnie przyjęty przez radnych.
Ad.4 Informacja z podjętych uchwał na XXIV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść sprawozdania z realizacji podjętych uchwał na XXIV sesji Rady Miejskiej, jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad.5 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Burmistrz Piotr Curyk złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.6 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Owsianowska złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka przedstawił sprawozdanie z posiedzenia wspólnego Komisji Rady jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad.7 Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Nie udzielano odpowiedzi na interpelacje radnych, ponieważ takowych wcześniej nie zgłoszono.
Ad.8 Informacja z działalności Rady Powiatu.
Ze względu na nieobecność radnych powiatowych informacji nie udzielono.
Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady przedstawił treść interpelacji złożonej przez radną Marię Kaczmarek w sprawie przebudowy nawierzchni drogi we wsi Gumienice odcinka ok. 300 m od nr 1 do nr 2 jak stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad.10 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Lempach jak stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Oznajmiła, że budżet gminy Pogorzela uchwalony został na sesji Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2007 roku. Na początku roku po stronie dochodów wynosił 10.717.821 zł i po stronie wydatków 10.717.821 zł. Po zmianach budżet wyniósł po stronie dochodów na zaplanowane 12.063.715,00 zł wykonano 12.093.745,02 zł tj. 100,25 %, po stronie wydatków budżetowych zaplanowano 12.630.525 zł, a wykonano 11.377.032,07 zł tj. 90,08 %.
Burmistrz przedstawił wydatki – przedsięwzięcia, w które gmina zainwestowała swoje pieniądze.
Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski przedstawił treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pogorzela jak stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Owsianowska przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej będącą jednocześnie wnioskiem skierowanym do Przewodniczącego Rady w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok jak stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski potwierdził, że taki wniosek Komisji Rewizyjnej został złożony na jego ręce a następnie przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 jak stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W związku z tym, że dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok nie została podjęta Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski poprosił Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Krzysztof Rybka przedstawił opinie w omawianej sprawie jak stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Gabriela Majchrzak zapoznała zebranych z opinią komisji w powyższej sprawie jak stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad.11 Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
- udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu za rok 2008,
Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Sierszulski przypomniał,
że uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje w sposób jawny, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie oznajmił, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez stałe Komisje Rady i Komisję Rewizyjną, a także przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Poznaniu. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli
z tytułu wykonania budżetu za rok 2008. Uwag nie zgłoszono, wobec czego projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pogorzeli z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008 radni głosowali w sposób jawny, jednogłośnie 14 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Burmistrz Pogorzeli Piotr Curyk podziękował za wyrozumiałość i udzielenie absolutorium.
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz poinformował, że jest to droga powiatowa i zostanie wysłany wniosek do PZD w Gostyniu.
Ad.13 Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz przedstawił bieżące sprawy dotyczące gminy.
Ad.14 Zamknięcie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Eugeniusz Sierszulski podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w sesji i o godzinie 17.20 zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Pogorzeli.


Protokołowała:
Ewa Dorczyk
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ewa Dorczyk
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2009-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional