Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-07/07/11 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-07/07/11 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ.6220-07/07/11 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2011r.

Na podstawie art. 123, art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych: Głuchów 167/3, 513, 424; Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311; Ochla 19; Małgów 338,252,261; Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1.

Postanawiam


zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

W dniu 12 lipca 2011r. Inwestor: ALTUS 2 Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 37, 63 – 900 Rawicz złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. budowa „Farmy Wiatrowej Pogorzela II” składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , położonych na terenie gminy Pogorzela, powiat gostyński, województwo wielkopolskie w obrębach ewidencyjnych wsi: Gumienice, Głuchów, Ochla, Małgów, Wziąchów – Paradów na działkach o numerach geodezyjnych: Głuchów 167/3, 513, 424; Gumienice 148/2, 381, 384, 376,389,311; Ochla 19; Małgów 338,252,261; Wziąchów – Paradów 374/1, 159, 375, 167/7, 304/1.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 podpunkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami).
Działając zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …” Burmistrz Pogorzeli pismem z dnia 26 lipca 2011r. nr OŚ. 6220-01/07/11 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Pismem z dnia 29 lipca 2011r. nr ON.NS-71/2-28/11 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu wyraził opinię że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 11 sierpnia 2011r. nr WOO-I.4240.426.2011.PS wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. W związku z powyższym w dniu 24 sierpnia 2011r. Burmistrz Pogorzeli wydał Postanowienie Nr OŚ.6220-07/07/11 którym nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional