Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI Z DNIA 18 MAJA 2011r. O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-06/03/11

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI Z DNIA 18 MAJA 2011r. O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-06/03/11


Na podstawie art. 123, art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowi rolniczej w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim, gmina Pogorzela, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy”, którego Inwestorem jest: ERGEA Sp. z o.o., ul. Gostyńska 20, 63 – 860 Pogorzela

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie
W dniu 28 marca 2011r. do Urzędu Miejskiego w Pogorzeli wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie biogazowi rolniczej w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim, gmina Pogorzela, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy”, którego Inwestorem jest: ERGEA Sp. z o.o., ul. Gostyńska 20, 63 – 860 Pogorzela. Zgodnie z art.64 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) w dniu 06 kwietnia 2011r. Burmistrz Pogorzeli wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualny zakres. W swojej opinii sanitarnej PPIS w Gostyniu pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. nr ON. NS- 71/2- 11/11 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu. Pismem z dnia 21 kwietnia 2011r. nr WOO-III.4240.90.2011. NB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia wyraził opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowi rolniczej w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim, gmina Pogorzela, wykorzystującej jako surowiec kiszonkę z kukurydzy” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu. W związku z powyższym w dniu 29 kwietnia2011r. Burmistrz Pogorzeli wydał Postanowienie nr OŚ.6220-03/03/11 którym nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional