Strona główna » Dokumenty » Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie » OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-14/01/09 Z DNIA 04 KWIETNIA 2011r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA POGORZELI O WYDANIU POSTANOWIENIA NR OŚ. 6220-14/01/09 Z DNIA 04 KWIETNIA 2011r.


Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 kwietnia 2011r. Pana Mieczysława Seraszka , zamieszkałego Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela o podjęcie zawieszonego postępowania

orzekam
podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 04 stycznia 2011r. nr OŚ.7624-13/01/09 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela.

Uzasadnienie

W dniu 18.02. 2009r. do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i adaptacji budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP w gospodarstwie rolnym położnym na działkach nr ewid. 17/7 obręb geodezyjny wieś Łukaszew, gmina Pogorzela, Inwestora : Państwa Mieczysława i Krystyny Seraszek, Małgów 5, 63 – 860 Pogorzela
Do wniosku został dołączony w dniu 30 listopada 2009r. Raport oddziaływania na środowisko – Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynków dla hodowli trzody chlewnej do 198,05 DJP.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu pismem z dnia 28 stycznia 2010r. nr ON.NS-71/12-1(01)/10 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 02.02.2010r. nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks stwierdzili, że raport powinien zostać uzupełniony zgodnie z przedstawionymi przez nich wytycznymi. W związku z tym postępowanie zostało zawieszone na wniosek Inwestora do czasu przedłożenia uzupełnień do raportu. Pismem z dnia 5.10.2010r. nr ON.NS-71/6-8/10 P.P.I.S. w Gostyniu pozytywnie zaopiniował w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23.09.2010r. R.D.O.Ś. w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks wezwał Inwestora do złożenia ponownego uzupełnienia raportu, po czym Postanowieniem z dnia 19.10.2010r. nr RDOŚ-30-OO.I-66190-72/10/ks odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, ponieważ na podstawie zebranej dokumentacji nie był w stanie ocenić wpływu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza. Pismem z dnia 30.11.2010r. nr OŚ.7624-11/01/09 Burmistrz Pogorzeli zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z Wnioskiem o ponowne rozpatrzenie i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do którego dołączył wyjaśnienia związane z kwestią emisji zanieczyszczeń do powietrza przedmiotowej inwestycji. W dniu 20.12.2010r. R.D.O.Ś. w Poznaniu pismem nr RDOŚ-30-00.I-66190-1097-10/ks wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnień do raportu. Na Wniosek Inwestora w dniu 04 stycznia 2011r. Burmistrz Pogorzeli Postanowieniem nr OŚ. 7624 – 13/01/09 zawiesił przedmiotowe postępowanie administracyjne do czasu przedłożenia uzupełnień. W dniu 04 kwietnia 2011r. wpłynął Wniosek Pana Mieczysława Seraszka z prośbą o podjęcie zawieszonego postępowania gdyż zostały przygotowane uzupełnienia do raportu. Burmistrz Pogorzeli uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego orzekł jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Pogorzeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Publiczny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Fahner
Informację wprowadził: Ewa Dorczyk
Opublikowany dnia: 2011-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional