Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR IV/12/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku. w sprawie: zmian budżetu Gminy Pogorzela na 2010 rok.

UCHWAŁA NR IV/12/10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 roku. w sprawie: zmian budżetu Gminy Pogorzela na 2010 rok.

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. art. 211,212, 214, 215, 222,235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
1.Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2010 rok o kwotę 15.345,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Planowane dochody po zmianach wynoszą 12.505.987.00 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 11.919.087,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 586.900,00 zł.


§ 2.
1.Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 15.345,00 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Planowane wydatki po zmianach wynoszą 13.534.764,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 12.134.824,00 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 1.399.940,00 zł
3.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków
na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012 zgodnie
z załącznikiem Nr 4


§ 3.
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska określa załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 57.382,00 zł
w tym:
1) ogólną w wysokości 52.382,00 zł.
2) celową w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.


§ 5
1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 60.434 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 57.434 zł
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.


§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Teresa Lempach
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional