Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IV /10 /10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV /10 /10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Numer uchwały: 10
Numer sesji: 4
Rok: 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r .o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii / Dz. U. z 2005 r., Nr 179, poz.1485 ze zmianami / Rada Miejska w Pogorzeli uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 rokuU z a s a d n i e n i e do

Uchwały Nr IV/10/ 10 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.

Przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. W celu realizacji zadań z tego zakresu niezbędne jest opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który uwzględnia zadania oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Istotą zagadnienia przeciwdziałania narkomanii jest dotarcie do jak największej grupy mieszkańców stanowiących społeczność lokalną , z informacją oraz jasnym, bezpiecznym komunikatem opisującym zjawisko uzależnień, propozycją podejmowanych działań i korzyści wynikających z faktu tworzenia programów przeciwdziałania narkomanii, zarówno dla poszczególnych osób, jak i całej społeczności.
Gminny Program uchwala Rada Gminy.
Program jest realizowany przez jednostkę wskazaną w tym programie.
W przypadku gminy Pogorzela jest to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która na realizację zadań wyodrębnia część środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Renata Sierszulska
Informację wprowadził: Jacek Andraszak
Opublikowany dnia: 2010-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional